ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ด้านความปลอดภัย
ลงวันที่ 09/05/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
ตรวจสอบความปลอดภัยถนนระหว่างการก่อสร้าง 266 Download
ตรวจสอบความปลอดภัยถนนที่เปิดบริการแล้ว 777 Download
ข้อแนะนำและแนวทางในการติดตั้ง เครื่องหมายปุ่มบนผิวจราจร 354 Download
การวิเคราะห์จุดอันตราย (Black Spot Analysis) 1,100 Download
การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Audit) 2,319 Download
วิศวกรรมจราจร (Traffic Engineering) 1,720 Download
ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง มกราคม 2522 43 Download
ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง มกราคม 2523 (ภาษาอังกฤษ) 45 Download
ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง 2530 (ภาษาไทย) 113 Download
คู่มือมาตรฐานป้ายจราจร (ปรับปรุง 2561) 74 Download
คู่มือมาตรฐานออกแบบ และติดตั้งป้ายจราจร (ปรับปรุง 2561) 82 Download
คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง งานบูรณะ และงานบำรุงรักษาทางหลวงแผ่นดิน (ปรับปรุง 2561) 69 Download
คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง งานบูรณะ และงานบำรุงรักษาทางหลวงพิเศษ (ปรับปรุง 2561) 105 Download
คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรภาค 2 เครื่องหมายจราจร (Marking) ปี 2533 77 Download
คู่มือการใช้อุปกรณ์ควบคุมการจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 38 Download
รายละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง 41 Download

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
 Visitor  4a3c56050582