ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ด้านความปลอดภัย
ลงวันที่ 09/05/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
ตรวจสอบความปลอดภัยถนนระหว่างการก่อสร้าง 547 Download
ตรวจสอบความปลอดภัยถนนที่เปิดบริการแล้ว 1,501 Download
ข้อแนะนำและแนวทางในการติดตั้ง เครื่องหมายปุ่มบนผิวจราจร 1,437 Download
การวิเคราะห์จุดอันตราย (Black Spot Analysis) 1,936 Download
การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Audit) 3,167 Download
วิศวกรรมจราจร (Traffic Engineering) 2,563 Download
ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง มกราคม 2522 524 Download
ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง มกราคม 2523 (ภาษาอังกฤษ) 289 Download
ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง 2530 (ภาษาไทย) 3,974 Download
คู่มือมาตรฐานป้ายจราจร (ปรับปรุง 2561) 779 Download
คู่มือมาตรฐานออกแบบ และติดตั้งป้ายจราจร (ปรับปรุง 2561) 806 Download
คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง งานบูรณะ และงานบำรุงรักษาทางหลวงแผ่นดิน (ปรับปรุง 2561) 3,351 Download
คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง งานบูรณะ และงานบำรุงรักษาทางหลวงพิเศษ (ปรับปรุง 2561) 665 Download
คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรภาค 2 เครื่องหมายจราจร (Marking) ปี 2533 510 Download
คู่มือการใช้อุปกรณ์ควบคุมการจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 562 Download
รายละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง 530 Download

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.