ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประกาศ/คำสั่ง/มาตรการ/แนวทาง
ลงวันที่ 30/04/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
ประกาศนโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 192 Download
แนวทางการสื่อสารข้อมูลข่าวสารกรมทางหลวงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 194 Download
ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 224 Download
ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตในหน่วยงาน 277 Download
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ 238 Download
ประกาศแนวทางปฏิบัติในการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กรมทางหลวง 215 Download
ประกาศเจตนารมณ์ในการไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 180 Download
ประกาศการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายและข้อพึงปฏิบัติเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรม 130 Download

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.