ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประกาศ/คำสั่ง/มาตรการ/แนวทาง
ลงวันที่ 30/04/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
ประกาศนโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 108 Download
แนวทางการสื่อสารข้อมูลข่าวสารกรมทางหลวงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 104 Download
ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 136 Download
ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตในหน่วยงาน 145 Download
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ 127 Download
ประกาศแนวทางปฏิบัติในการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กรมทางหลวง 110 Download
ประกาศเจตนารมณ์ในการไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 4 Download

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
 Visitor  4a3c56050582