กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ส่วนต่อขยายเชื่อมต่อสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 03/05/2567 3,382,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) สัญญาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางสายหลักให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 23 สายร้อยเอ็ด - ยโสธร (ตอน 1) ระหว่าง กม.115+512.000 - กม.141+412.000 ระยะทางยาวประมาณ 25.900 กิโลเมตร 08/11/2564 960,724,162.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) สัญญาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางสายหลักให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 23 สายร้อยเอ็ด - ยโสธร (ตอน 1) ระหว่าง กม.115+512.000 - กม.141+412.000 ระยะทางยาวประมาณ 25.900 กิโลเมตร 26/10/2564 960,724,162.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ 3) สัญญาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางสายหลักให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 22 อ.หนองหาน-อ.พังโคน (ตอน 1) ตามสัญญาเลขที่ ADB/3582-THA/HEP2/ICB Package I ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 23/08/2564 987,302,011.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ 3) สัญญาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางสายหลักให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 23 ร้อยเอ็ด - ยโสธร (ตอน 1) ตามสัญญาเลขที่ ADB/3582-THA/HEP2/ICB Package M ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 19/08/2564 960,724,162.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) สัญญาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางสายหลักให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 23 สายร้อยเอ็ด - ยโสธร (ตอน 1) ระหว่าง กม.115+512.000 - กม.141+412.000 ระยะทางยาวประมาณ 25.900 กิโลเมตร 23/07/2564 960,724,162.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ 2) สัญญาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางสายหลักให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 23 ร้อยเอ็ด - ยโสธร (ตอน 1) ตามสัญญาเลขที่ ADB/3582-THA/HEP2/ICB Package M ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 09/07/2564 960,724,162.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ 1) สัญญาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางสายหลักให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 23 ร้อยเอ็ด - ยโสธร (ตอน 1) ตามสัญญาเลขที่ ADB/3582-THA/HEP2/ICB Package M ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 19/03/2564 960,724,162.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๒) สัญญาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางสายหลักให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 22 อ.หนองหาน-อ.พังโคน (ตอน 1) ตามสัญญาเลขที่ ADB/3582-THA/HEP2/ICB Package I ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 22/02/2564 987,302,011.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ 1) สัญญาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางสายหลักให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 23 ร้อยเอ็ด - ยโสธร (ตอน 2) ตามสัญญาเลขที่ ADB/3582-THA/HEP2/ICB Package N ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 08/02/2564 1,094,117,970.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) สัญญาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางสายหลักให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 22 สกลนคร - นครพนม (ตอน 2) ระหว่าง กม.197+676 - กม.223+073.635 ระยะทางยาวประมาณ 25.398 กิโลเมตร 02/02/2564 867,033,106.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ 1) สัญญาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางสายหลักให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 22 สกลนคร - นครพนม (ตอน 2) ตามสัญญาเลขที่ ADB/3582-THA/HEP2/ICB Package L ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 08/02/2564 867,033,106.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ 1) สัญญาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางสายหลักให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 22 อ.หนองหาน - อ.พังโคน (ตอน 1) ตามสัญญาเลขที่ ADB/3582-THA/HEP2/ICB Package I ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 07/01/2564 987,302,011.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) สัญญาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางสายหลักให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 22 สายสกลนคร-นครพนม (ตอน 1) ระหว่าง กม.155+480 - กม.156+950, กม.180+540-กม.188+400 และ กม.189+100-กม.197+676 ระยะทางยาวประมาณ 17.906 กิโลเมตร 07/01/2564 827,776,711.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) สัญญาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางสายหลักให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 23 สายร้อยเอ็ด - ยโสธร (ตอน 2) ระหว่าง กม.142+412 - กม.175+500 ระยะทางยาวประมาณ 33.088 กิโลเมตร 05/01/2564 1,094,117,970.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 23 รายการ