กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ
ปีงบประมาณ 2564
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง -
เลขที่คำสั่ง ADB/3582-THA/HEP2/ICB Package K ลว.10 สิงหาคม 2561
ชื่อโครงการ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) สัญญาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางสายหลักให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 22 สายสกลนคร-นครพนม (ตอน 1) ระหว่าง กม.155+480 - กม.156+950, กม.180+540-กม.188+400 และ กม.189+100-กม.197+676 ระยะทางยาวประมาณ 17.906 กิโลเมตร
งบประมาณ 827,776,711.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างโครงการตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา 7
สถานะโครงการ อยู่ในระหว่างดำเนินการ
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน
2 ประกาศราคากลาง
3 ประกาศคัดเลือกเบื้องต้น (PQ)
4 ผลการคัดเลือกเบื้องต้น (PQ)
5 ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง
6 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง
7 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
8 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/สขร.1
9 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในสัญญา 07/01/2564 07/01/2564
10 ยกเลิกโครงการ