กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ
ปีงบประมาณ 2567
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง -
เลขที่คำสั่ง IV-02-2567
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ส่วนต่อขยายเชื่อมต่อสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา
งบประมาณ 3,382,000,000.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างโครงการตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา 7
สถานะโครงการ อยู่ในระหว่างดำเนินการ
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน 03/05/2567 20/06/2567
2 ประกาศราคากลาง 03/05/2567 20/06/2567
3 ประกาศคัดเลือกเบื้องต้น (PQ)
4 ผลการคัดเลือกเบื้องต้น (PQ)
5 ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง 03/05/2567 20/06/2567
6 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง
7 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
8 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/สขร.1
9 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในสัญญา
10 ยกเลิกโครงการ