กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

ผลการพิจารณาคัดเลือก ชช. ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2565

ลงวันที่ 19/10/2565

ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2565

 

ลำดับ
ที่
ตำแหน่งที่คัดเลือก ชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก ตำแหน่ง/ระดับ/สังกัด ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงาน
และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1

ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านควบคุมการก่อสร้าง)
(วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ)
ตำแหน่งเลขที่ 1184
สำนักก่อสร้างทางที่ 2

นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม

 

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 1712
โครงการก่อสร้างทาง
กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่
สำนักก่อสร้างทางที่ 1

 

 
2

ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านตรวจสอบและวิเคราะห์)
(วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ)
ตำแหน่งเลขที่ 7383
ส่วนสำรวจและประเมินสภาพทาง
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

นายปรนิก จิตต์อารีกุล

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 7432
กลุ่มงานตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

 

 
3

ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านตรวจสอบและวิเคราะห์)
(วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ)
ตำแหน่งเลขที่ 7431
กลุ่มงานตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง
สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

นายชัยรัตน์ ศุภชวโรจน์

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 8102
กลุ่มงานออกแบบทาง
สำนักสำรวจและออกแบบ

 


'