กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมทางหลวงจะดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน (Market Sounding) ครั้งที่ 2 โครงการร่วมลงทุน สำหรับการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการสถานที่บริการทางหลวงบางละมุง บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร - บ้านฉาง ช่วงพัทยา – มาบตาพุด
ลงวันที่ 02/02/2567

          กรมทางหลวงจะดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน (Market Sounding) ครั้งที่ 2 โครงการร่วมลงทุน สำหรับการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการสถานที่บริการทางหลวงบางละมุง บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร - บ้านฉาง ช่วงพัทยา – มาบตาพุด ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน พ.ศ. 2563 ผ่าน 2 ช่องทาง คือ

          1) การประชุมระดับกลุ่มบุคคลเพื่อสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ณ กรมทางหลวง ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ : ระหว่างวันที่ 20 - 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.00 – 16.00 น.
          2) การรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ (แบบสอบถามออนไลน์) ผ่านทาง www.doh.go.th และ www.doh-motorway.com

          • เผยแพร่ข้อมูล ระหว่างวันที่ 1 - 27 กุมภาพันธ์ 2567

          • เปิดให้แสดงความคิดเห็น (แบบสอบถามออนไลน์) ระหว่างวันที่ 20 - 27 กุมภาพันธ์ 2567

วัตถุประสงค์

          1) เพื่อสอบถามสาเหตุที่เอกชนไม่สนใจซื้อเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชนหรือสาเหตุที่ไม่ยื่นข้อเสนอโครงการฯ

          2) รับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากภาคเอกชน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการทบทวนเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน (RFP)

กลุ่มเป้าหมาย

          1) เอกชนผู้ที่ซื้อเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชนโครงการฯ ในการประกาศเชิญชวนครั้งแรก

          2) ผู้ที่เคยเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนที่ผ่านมาของโครงการฯ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สำหรับประกอบการทบทวนเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1.ประกาศกรมทางหลวง 23 ดาวน์โหลด
2.ข้อมูลโครงการ สถานที่บริการทางหลวง บางละมุง 97 ดาวน์โหลด
3.หนังสือเชิญเข้าร่วมการจัดรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน ครั้งที่ 2 สถานที่บริการทางหลวง 26 ดาวน์โหลด
4.นโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล 32 ดาวน์โหลด

'