กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

สรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน สำหรับกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน หนองห้า – สวนป่า ระหว่าง กม.267+680 – กม.269+352 (RT.)

ลงวันที่ 01/05/2566

1. วัตถุประสงค์
    1.1 เพื่อรับความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมายของโครงการเพิ่มเติม
    1.2 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของงานโครงการก่อสร้างให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ   
    1.3 เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการก่อสร้าง และนำไปปรับปรุงพัฒนาโครงการก่อสร้างให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
    1.4 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีบทบาท และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานพัฒนาทางหลวง

2. พื้นที่ตั้งโครงการ
    ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน หนองห้า - สวนป่า ระหว่าง กม.267+680 - กม.269+352 (RT.) ปริมาณงาน 1.000 แห่ง ระยะทาง 1.672 กิโลเมตร (บริเวณพื้นที่ ตำบลแม่คำมี และตำบลตำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่)

3. วัน/เวลา/สถานที่ จัดการประชุม
    วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. รวม 3 ชั่วโมง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

4. ผู้เข้าร่วมประชุม
    4.1 ผู้แทนจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 34 คน
    4.2 ผู้นำชุมชน ตำบลตำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่ และตำบลแม่คำมี อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ จำนวน 18 คน
    4.3 ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่โดยตรง จำนวน 4 คน
    4.4 ผู้แทนจากหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ จำนวน 7 คน
    4.5 สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจ จำนวน 9 คน
    4.6 เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงแพร่ จำนวน 28 คน

5. บทสรุปการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
    แขวงทางหลวงแพร่ ได้รับความร่วมมือและการตอบรับจากประชาชนที่สนใจทั้งในเขตพื้นที่และชุมชนสองข้างทาง ผู้ใช้เส้นทาง รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน สื่อมวลชน รวมทั้งได้รับข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงเส้นทางเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน  ทั้งนี้ สรุปผลการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน เห็นด้วย

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
สรุปผลจากการมีส่วนร่วมและการนำไปพิจารณาปรับปรุง 193 Download

'