กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวการมีส่วนร่วม
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าวรับฟังความคิดเห็นประชาชน
1 31/10/2566 จัดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการบูรณะและก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำปาว
2 01/05/2566 สรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน สำหรับกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน หนองห้า – สวนป่า ระหว่าง กม.267+680 – กม.269+352 (RT.)
3 29/04/2566 ขอความร่วมมือผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อกรมทางหลวง ร่วมประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2566
4 12/04/2566 สรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน สำหรับกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองน้ำเขียว - ปางเคาะ ระหว่าง กม.356+925 - กม.358+150
5 12/04/2566 สรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน สำหรับ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1125 ตอน นาปลากั้ง – วังชิ้น ระหว่าง กม.0+050 – กม.0+500 และ กม.1+650 - กม.5+960
6 28/04/2565 สรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการ ก่อสร้าง โครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านสวน - เขื่องใน ระหว่าง กม.240+300 - กม.242+229 วันที่ 15/ธันวาคม/2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
7 28/04/2565 สรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการ การประชุมมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างข่ายทางหลวงแผ่นดิน งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
8 28/04/2565 สรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการ ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนประจำปี 2565 ทล. 227 วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
9 28/04/2565 สรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการ การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณศาลาการเปรียญวัดบ้านหนองแวงน้อย ตำบลหนองแวงควง อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
10 28/04/2565 สรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการ การมีส่วนร่วมของประชาชน " กิจกรรมพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน“ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ณ วัดหัวนา ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
11 28/04/2565 สรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการ ก่อสร้างทางหลวง หมายเลข 1091 สาย พะเยา - น่าน ตอน บ้านสระ – บ้านไชยสถาน จุดเริ่มต้นที่ กม.58+800 ถึง จุดสิ้นสุดที่ กม.72+000 วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
12 28/04/2565 สรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการ ก่อสร้างและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 11680101 ตอน น่าน – น้ำใส ระหว่าง กม. 7+000- กม.9+200 วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมบ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
13 28/04/2565 สรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการ กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 4016 ตอน นครศรีธรรมราช - พรหมคีรี ระหว่าง กม. 13+430 - กม. 16+020 ระยะทาง 2.590 กม. วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพรหมคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
14 28/04/2565 สรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการ ก่อสร้างในปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ในทางหลวงหมายเลข 1001 ตอน บ้านโป่ง - พร้าว ระหว่าง กม.91+050 - กม.93+225 วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพร้าววิทยาคม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
15 28/04/2565 สรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการ ก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงหมายเลข 2336 ตอน หนองผ้าอ้อม – กุฉินารายณ์ ระหว่าง กม.37+850 - กม.39+020 ณ หอประชุมโรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา ตำบลกุดค้าว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์