กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

ขอความร่วมมือผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อกรมทางหลวง ร่วมประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2566

ลงวันที่ 29/04/2566

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
QR code แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2566 218 Download

'