กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
มุ่งพัฒนาและดูแลบริหารจัดการโครงข่ายทางหลวงที่สะดวก เชื่อมโยง เข้าถึง ปลอดภัย ตามมาตรฐานลำดับชั้นทางหลวง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคนทุกกลุ่ม

สรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน สำหรับกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองน้ำเขียว - ปางเคาะ ระหว่าง กม.356+925 - กม.358+150

ลงวันที่ 26/10/2565
 1. วัตถุประสงค์
  1.1 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของงานโครงการก่อสร้างให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ
  1.2 เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการก่อสร้าง และนำไปปรับปรุงพัฒนาโครงการก่อสร้างให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
  1.3 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีบทบาท และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานพัฒนาทางหลวง
 1. พื้นที่ตั้งโครงการ
  - ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองน้ำเขียว - ปางเคาะ ระหว่าง กม.356+925 - กม.358+150 ปริมาณงาน 1.000 แห่ง ระยะทาง 1.225 กิโลเมตร (บริเวณตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่)
 1. วัน/เวลา/สถานที่ จัดการประชุม   
  - วันพุธ ที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. รวม 3 ชั่วโมง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
 1. ผู้เข้าร่วมประชุม
  4.1 ผู้แทนจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 42 คน
  4.2 ผู้นำชุมชนตำบลห้วยไร่ จำนวน 5 คน
  4.3 ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่โดยตรง จำนวน 2 คน
  4.4 ผู้แทนจากหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ จำนวน 1 คน
  4.5 สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจ จำนวน 16 คน
  4.6 เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงแพร่ จำนวน 32 คน
 1. บทสรุปการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
  - แขวงทางหลวงแพร่ ได้รับความร่วมมือและการตอบรับจากประชาชนที่สนใจทั้งในเขตพื้นที่และ ชุมชนสองข้างทาง ผู้ใช้เส้นทาง รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน สื่อมวลชน รวมทั้งได้รับข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงเส้นทางเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน สรุปผลการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนเห็นด้วย

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
สรุปผลจากการมีส่วนร่วมและการนำไปพิจารณาปรับปรุง 204 Download

'