กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
สรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการ ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนประจำปี 2565 ทล. 227 วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ลงวันที่ 28/04/2565

นายวิชาญ  ผิวดำ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ ๒ (สว่างแดนดิน) มอบหมายให้นายภมร  ทับทิมทอง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ ๒ (สว่างแดนดิน) ฝ่ายปฏิบัติการ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๒ (สว่างแดนดิน)ได้ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนประจำปี 2565 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่โครงการ “โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ”ทางหลวงหมายเลข 227 ตอน บ้านผาสุก - วาริชภูมิ ระหว่าง กม.142+559 - กม.143+247 RT.และ กม.143+600 - กม.143+747 LT. ระยะทางดำเนินการ 0.835 กม.ในพื้นที่บ้านห้วยบาง และบ้านดงน้อย ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยมีนายภมร  ทับทิมทอง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ ๒ (สว่างแดนดิน) ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และมีนายบัญชา      ศรีเจริญ หัวหน้าหมวดทางหลวงกุดบาก เป็นวิทยากรนำเสนอรายละเอียดรูปแบบของโครงการ และมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการ ซึ่งในที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับโครงการก่อสร้างดังกล่าว 


'