กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 29/03/2567 สรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่สำคัญ ทางหลวงหมายเลข 2141 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตาดข่า - ภูป่าไผ่ ระหว่าง กม.19+620 - กม.20+800
2 28/03/2567 สรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินกิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0401 ตอน ผานกเค้า - หลักร้อยหกสิบ ระหว่าง กม.280+046 - กม.280+636
3 28/03/2567 สรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2445 ตอน แสลงโทน – ห้วยเสว ระหว่าง กม.25+400 - กม.26+500
4 18/03/2567 รายงานสรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน – กระบุรี ระหว่าง กม.538+761 - กม.539+287 รวมระยะทาง 0.526 กิโลเมตร
5 12/03/2567 รายงานสรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1214 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำอ่าง - วังผาชัน ระหว่าง กม.30+427 - กม.31+165 และ กม.33+275 - กม.37+100
6 11/03/2567 รายงานสรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4018 ตอน ทุ่งโป๊ะ – ไม้เสียบ ระหว่าง กม.16+020 ถึง กม.17+632
7 07/03/2567 สรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 4287 ตอน ท่าชะมวง - ควนลัง ระหว่าง กม.28+420 - กม.28+979
8 05/03/2567 รายงานสรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4287 ตอน ท่าชะมวง - ควนลัง ระหว่าง กม.9+055 – กม.10+175
9 17/01/2567 รายงานสรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 1091 ตอน ห้วยคอกหมู - ป่าแดง ระหว่าง กม.30+000 – กม.58+800
10 20/12/2566 จัดประชุมสรุปผลการศึกษา (สัมมนาครั้งที่ 3) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจร บนทางหลวงหมายเลข 4 ช่วง จุดตัดทางแยกปะทิว - แยกท่าแซะ
11 24/11/2566 จัดประชุมปัจฉิมนิเทศ (สัมมนาครั้งที่ 3) โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจรบนทางหลวงหมายเลข 317 จันทบุรี - สระแก้ว ตอน อ.สอยดาว - บ.เขาแหลม ระหว่าง กม.82+000 - กม.91+000
12 31/10/2566 จัดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการบูรณะและก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำปาว
13 01/05/2566 สรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน สำหรับกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน หนองห้า – สวนป่า ระหว่าง กม.267+680 – กม.269+352 (RT.)
14 29/04/2566 ขอความร่วมมือผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อกรมทางหลวง ร่วมประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2566
15 12/04/2566 สรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน สำหรับ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1125 ตอน นาปลากั้ง – วังชิ้น ระหว่าง กม.0+050 – กม.0+500 และ กม.1+650 - กม.5+960