กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

คำขอมีบัตรประจำตัว หรือ ขอบัตรประจำตัวใหม่

ลงวันที่ 08/10/2562

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ข้าราชการพลเรือน 4,961 ดาวน์โหลด
ข้าราชการบำนาญ 1,405 ดาวน์โหลด
ลูกจ้างประจำ 1,415 ดาวน์โหลด
ลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือน 1,623 ดาวน์โหลด
พนักงานราชการ 1,973 ดาวน์โหลด
เจ้าพนักงานทางหลวง 1,975 ดาวน์โหลด

'