กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

แบบฟอร์มการปฏิบัติราชการนอกสถานที่

ลงวันที่ 24/03/2563

โดยกำหนดรูปแบบและแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ ลักษณะงานที่สามารถปฏิบัติราชการนอกสถานที่ได้ และแนวทางการกำกับและติดตามการปฏิบัติงาน รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตามสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สามารถศึกษา คู่มือการปฏิบัติราชการนอกสถานที่ 

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มข้อตกลงการปฏิบัติราชการนอกนอกสถานที่ 2,154 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการนอกสถานที่ 1,976 ดาวน์โหลด

'