ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ตัดสิทธิ์/คืนสิทธิ์ผู้รับเหมา
หน่วยงานผู้ว่าจ้าง สำนักงานทางหลวงที่ 16
ปีงบประมาณ 2565
โครงการ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน เกาะมุกข์ – ควนรา ตอน 2 ระหว่าง กม.126+710 – กม.130+400 (NB) (เป็นตอน ๆ)
เลขที่สัญญา สฎ.25/2564
วันที่ลงนามในสัญญา 20/01/2564
ประเภทนิติบุคคล บริษัท จำกัด (บจก.)
ชื่อผู้รับเหมา เอส ซี จี 1995
ประเภทงานก่อสร้าง งานบำรุงทางประเภทที่ 4 งานเสริมผิวทางแบบ Hot Mixed Asphalt
สถานะ ตัดสิทธิ์
เหตุผลการตัดสิทธิ์/คืนสิทธิ์ เนื่องจากงานตามสัญญาดังกล่าวซึ่งยังอยู่ในระยะเวลารับประกันผลงาน ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาเกิดความชำรุดบกพร่อง และแขวงฯ ได้แจ้งให้บริษัทฯ เข้าดำเนินการแก้ไขความชำรุดบกพร่องของงานแล้ว แต่บริษัทฯ ยังไม่เข้าดำเนินการแก้ไขงานดังกล่าวแต่อย่างใด โดยมิได้แจ้งเหตุขัดข้องให้แขวงฯ ทราบแต่อย่างใด
วันที่เผยแพร่ 20/01/2565
วันที่ประกาศ 20/01/2565
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.