กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แบบสอบถาม

แสดงความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ฉบับที่...) พ.ศ....

คำอธิบาย :

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง วันที่ 7 มีนาคม 2567

  • ข้อที่ 1 แสดงความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ฉบับที่...) พ.ศ.... (กรุณาระบุ ชื่อ - สกุล ในช่องอื่น ๆ)
    คำตอบ เห็นด้วย
    ไม่เห็นด้วย
    อื่นๆ โปรดระบุ / Other please specify below