กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/สขร.1)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แม่สิน - ปางเคาะ ระหว่าง กม.193+000 - กม.201+850 24,999,900.00 23/05/2567 คค 06014(พ.1)/ 24 /2567 แขวงทางหลวงแพร่
2 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน บ้านสิ้ว - โพธิ์ทอง, โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว ระหว่าง กม.๓๒๖+๒๑๕ - กม.๓๒๖+๕๓๕, กม.๓๓๓+๐๓๓ - กม.๓๓๔+๓๕๙, กม.๓๓๙+๑๘๘ - กม.๓๔๐+๓๓๐, 3,343,000.00 23/05/2567 จบ.26/2567 แขวงทางหลวงจันทบุรี
3 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HPS. ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 (DWG.NO.EE-105) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกปากจั๊วะ - แยกเจริญราษฎร์ ตอน 2 ระหว่าง กม.230+205 - กม.235+550 (เป็นช่วง ๆ) 2,500,000.00 21/05/2567 คค 06014(พ.1)/ 23 /2567 แขวงทางหลวงแพร่
4 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกปากจั๊วะ - แยกเจริญราษฎร์ ระหว่าง กม.229+500 - กม.243+740 (เป็นช่วงๆ) 12,000,000.00 20/05/2567 คค 06014(พ.1)/ 19 /2567 แขวงทางหลวงแพร่
5 จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 7กฮ 9053 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,719.60 24/05/2567 070/30/78/67 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
6 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางเคาะ - ปางมะโอ ระหว่าง กม.385+700 - กม.417+600 (เป็นช่วงๆ) 22,500,000.00 17/05/2567 คค 06014(พ.1)/ 17 /2567 แขวงทางหลวงแพร่
7 งานผลิตและติดตั้งป้ายจราจร (ป้ายเตือนแนวทาง) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.RS-101 ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า ตอน 2 ระหว่าง กม.251+107 - กม.264+000 (เป็นช่วง ๆ) 3,000,000.00 14/05/2567 คค 06014(พ.1)/ 9 /2567 แขวงทางหลวงแพร่
8 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๓ ตอน ทับไทร - เทพนิมิต ตอน ๕ ระหว่าง กม.๖+๖๓๕ - กม.๗+๓๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๓,๙๖๕ ตร.ม.) 8,999,800.00 21/05/2567 จบ.25/2567 แขวงทางหลวงจันทบุรี
9 จ้างก่อสร้างงานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานป้ายแขวนสูง บนทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ ตอน หน้าค่าย ตชด. - พังงอน ตอน ๔ ระหว่าง กม.๔๓+๘๕๐ - กม.๔๓+๘๕๑ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๐๕ ตร.ม.) 3,500,000.00 21/05/2567 จบ.24/2567 แขวงทางหลวงจันทบุรี
10 จ้างก่อสร้างงานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน งานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน บนทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน บ้านสิ้ว - โพธิ์ทอง ระหว่าง กม.๓๑๒+๐๐๐ - กม.๓๒๗+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 4,350,000.00 20/05/2567 จบ.20/2567 แขวงทางหลวงจันทบุรี
11 จ้างก่อสร้างงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน บ้านสิ้ว - โพธิ์ทอง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓๒๐+๔๓๔ - กม.๓๒๔+๑๑๖ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๗,๐๖๔ เมตร) 13,620,000.00 20/05/2567 จบ.16/2567 แขวงทางหลวงจันทบุรี
12 ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูป จำนวน 4 รายการ ในทางหลวงหมายเลข 1148 ตอน ท่าวังผา - ผาหลัก ที่ กม.0+300 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 497,750.00 24/05/2567 718/ทว/60/67/102 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
13 จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 9กด 9548 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8,527.90 24/05/2567 070/30/77/67 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
14 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3322 ตอน เนินสูง - ห้วยสะท้อน ตอน 2 ระหว่าง กม.28+735 - กม.29+445 ปริมาณงาน 1 แห่ง (13,815 ตร.ม.) 8,900,000.00 21/05/2567 จบ.23/2567 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 แขวงทางหลวงจันทบุรี
15 จ้างก่อสร้างงานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3193 ตอน ทับไทร - เทพนิมิต ตอน 1 ระหว่าง กม.11+208 - กม.12+094, กม.13+791 - กม.16+277 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 196 ต้น) 9,370,000.00 24/05/2567 จบ.30/2567 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 แขวงทางหลวงจันทบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 110,522 รายการ