กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/สขร.1)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 5,500.00 21/05/2567 333/40/67/214 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
2 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 37 ตอนควบคุม 0100 ตอนชะอำ – วังโบสถ์ ระหว่าง กม.0+000 – กม.1+335 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.335 กม.) 25,000,000.00 21/05/2567 พบ.55/2567 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๓๓๗๐๐ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอน เขาวัง - หนองบ้วย ตอน ๓ ที่ กม.๑๗๒+๖๖๑ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 35,000,000.00 21/05/2567 พบ.54/2567 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
4 จ้างผลิตป้ายไวนิล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,900.00 21/05/2567 324/-/67/98 แขวงทางหลวงภูเก็ต
5 การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน หนองบ้วย - ห้วยทรายใต้ ระหว่างกม.๒๐๐+๖๕๐ – กม.๒๐๑+๗๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑.๐๕๐ กม.) 25,000,000.00 21/05/2567 พบ.50/2567 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
6 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน หนองบ้วย - ห้วยทรายใต้ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๗๓+๐๐๐ - กม.๑๗๕+๓๔๒ และ กม.๑๗๗+๑๒๖ - กม.๑๗๗+๔๖๑ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒.๖๗๗ กม.) 25,000,000.00 21/05/2567 พบ.53/2567 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
7 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เขื่อนเพชร - บางกุฬา ระหว่าง กม.๑๐+๒๔๔ - กม.๑๒+๔๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒.๒๐๖ กม.) 25,000,000.00 21/05/2567 พบ.52/2567 แขวงทางหลวงเพชรบุรี
8 จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ตาลาด - หนองแวงโสกพระ ระหว่าง กม.246+250 - กม.247+738 CL., LT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,488 เมตร) 3,000,000.00 21/05/2567 1 นร. 49/2567 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
9 จ้างก่อสร้างงานป้ายข้างทาง บน ทล.2 ตอน ดอนหวาย-บ้านวัด ระหว่าง กม.174+412-กม.207+412 LT.,RT.(เป็นแห่งๆ) และทล.2067 ตอน โนนสูง-ขามสะแกแสง ระหว่าง กม.12+908-กม.28+542 LT.,RT.(เป็นแห่งๆ) ผลผลิต 2 แห่ง (ปริมาณงาน 296 ตร.ม.) 2,000,000.00 21/05/2567 1 นร. 50/2567 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2160 ตอน คง - บ้านเหลื่อม ตอน 3 ระหว่าง กม.10+320 - กม.12+475 LT., RT. (เป็นแห่งๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 492 เมตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 996,500.00 21/05/2567 1 นร. 52/2567 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
11 จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บน ทล.202 ตอน แก้งสนามนาง-ดอนตะหนิน LT.,RT. ทล.2067 ตอน ดอนหวาย-โนนสูง LT.,RT.(เป็นแห่งๆ) ทล.2246 ตอน โคกสำราญ-โคกสี LT.(เป็นแห่งๆ) และทล.2369 ตอน ดอนไผ่-แก้งสนามนาง LT.,RT.(เป็นแห่งๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 5 แห่ง) 2,000,000.00 21/05/2567 1 นร. 51/2567 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
12 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2073 ตอน หนองโดนน้อย - ชุมพวง ระหว่าง กม.63+000 - กม.63+795 และ กม.73+950 - กม.75+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15,000,000.00 21/05/2567 1 นร. 48/2567 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
13 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ตาลาด - หนองแวงโสกพระ ตอน 3 ระหว่าง กม.233+440 - กม.235+230 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 19,999,700.00 21/05/2567 1 นร. 46/2567 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
14 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 เลขที่ 313/35/117/67 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 50,000.00 02/05/2567 313/35/117/67 แขวงทางหลวงปัตตานี
15 จ้างเหมาทำการงานไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่ บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๒๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ท่าเรือ - เชิงทะเล ที่ กม.๑+๑๑๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 1,510,000.00 17/05/2567 ภก 13/2567 แขวงทางหลวงภูเก็ต
แสดง 1 ถึง 15 จาก 109,880 รายการ