กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot Mix Recycling) ทางหลวงหมายเลข 345 ตอนควบคุม 0200 ตอน บางคูวัด - บางพูน ตอน 2 ระหว่าง กม.17+152 - กม.19+200 ด้านซ้ายทาง (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต 28,470 SQ.M. 20,000,000.00 29/04/2567 ปธ./eb/31/2567 แขวงทางหลวงปทุมธานี
2 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ( ASPHALT HOT MIX RECYCLING) ทางหลวงหมายเลข 3327 ตอน นิคมเขาบ่อแก้ว - โค้งวิจารณ์ ตอน 2 ระหว่าง กม.14+000 - กม.15+620 ปริมาณงาน14,580.00 ตร.ม. 9,000,000.00 24/05/2567 นว.2/e.20/2567 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
3 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน หนองบัวโคก - บ้านลี่ ตอน 3 ระหว่าง กม.87+179 (RT.) - กม.88+692 (RT.) 9,500,000.00 24/05/2567 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
4 งานซื้อเหล็กเสริมขนาดต่างๆ จำนวน 2 รายการ (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 2023 ตอนควบคุม 0102 ตอน ศรีธาตุ-วังสามหมอ ที่ กม.40+812,กม.40+949.500 501,215.00 23/05/2567 eb-สพ.2/ศว.1/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
5 งานซื้อเหล็กเสริมขนาดต่างๆ จำนวน 5 รายการ (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0301 ตอน นครราชสีมา-ดอนหวาย ตอน 2 ที่ กม.160+079(RT.) 800,055.00 23/05/2567 eb-สพ.2/ดน.2/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
6 งานซื้อเหล็กเสริมขนาดต่างๆ จำนวน 5 รายการ (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0301 ตอน นครราชสีมา-ดอนหวาย ตอน 1 ที่ กม.160+079(LT.) 738,935.00 23/05/2567 eb-สพ.2/ดน.1/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
7 งานจ้างเหมาทำงานติดตั้งป้ายเพื่อการท่องเที่ยวและปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน แม่น้ำเวฬุ - เขาสมิง - แม่น้ำตราด - หาดเล็ก อำเภอเขาสมิง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ระหว่าง กม.๓๗๖+๓๓๓ - กม.๔๔๘+๖๙๙ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 12,000,000.00 24/05/2567 ตร./eb.23/2567 แขวงทางหลวงตราด
8 งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 4 รายการ โครงการงานกิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0602 ตอน วังยาว - หนองหมู 5,523,180.00 24/05/2567 ศ.สส.3/วย.31/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
9 ราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย SINGLE W-BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM. TYPE I CLASS I ปริมาณงาน 360 เมตร เพื่อใช้งานก่อสร้างโครงการทางหลวงหมายเลข 1211 ตอน สวนดอก - ดงมะดะ ระหว่าง กม.27+200 - กม.30+215 607,680.00 14/05/2567 eb-ศลป.40/2567 ศูนย์สร้างทางลำปาง
10 งานจัดซื้อลวดเหล็กตีเกลียว จำนวน 2 รายการ โครงการงานกิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0602 ตอน วังยาว - หนองหมู 1,296,000.00 24/05/2567 ศ.สส.3/วย.30/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
11 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนายกระดับโครงข่ายทางหลวงในพื้นที่จังหวัดตากเชื่อมโยงสู่ภูมิภาค ประจำปี พ.ศ.2567 โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงหมายเลข 1215 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยบง-วังผา ระหว่าง กม.0+012 - กม.0+232 อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 1,250,000.00 24/05/2567 ตก.2/ e 57/2567 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
12 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนายกระดับโครงข่ายทางหลวงในพื้นที่จังหวัดตากเชื่อมโยงสู่ภูมิภาค ประจำปี พ.ศ.2567 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยบง-แม่สลิดหลวง ระหว่าง กม.67+620-กม.68+880 อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 1,790,000.00 24/05/2567 ตก.2/ e 56/2567 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
13 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนายกระดับโครงข่ายทางหลวงในพื้นที่จังหวัดตากเชื่อมโยงสู่ภูมิภาค ประจำปี พ.ศ.2567 โครงการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยน้ำริน-อุ้มผาง ระหว่าง กม.105+300-กม.107+610 อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 7,970,000.00 24/05/2567 ตก.2/ e 55/2567 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
14 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนายกระดับโครงข่ายทางหลวงในพื้นที่จังหวัดตากเชื่อมโยงสู่ภูมิภาค ประจำปี พ.ศ.2567 โครงการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยบง-แม่สลิดหลวง ระหว่าง กม.31+230-กม.32+295 อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 1,050,000.00 24/05/2567 ตก.2/54/2567 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
15 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนายกระดับโครงข่ายทางหลวงในพื้นที่จังหวัดตากเชื่อมโยงสู่ภูมิภาค ประจำปี พ.ศ.2567 โครงการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1288 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหลวง-เปิ่งเคลิ่ง ระหว่าง กม.46+000-กม.49+000 อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 13,950,000.00 24/05/2567 ตก.2/ e 53/2567 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 26,387 รายการ