กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกโครงการ)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
106 จ้างซ่อมและเปลี่ยนราวสะพานคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3296 ตอน ดอนตูม - บางเลน ที่ กม.3+455 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 43,120.00 24/08/2566 336/-/14/2566 แขวงทางหลวงนครปฐม
107 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โครงการฯ สาย 2256 ตอน ปางโก - กุดม่วง 14,080.00 16/08/2566 153/40/66/40 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
108 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 44,300.00 22/08/2566 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
109 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (งานเงินทุน) 9,980.00 17/08/2566 526/40/งท/66/50 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
110 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 1,566.00 22/08/2566 295 แขวงทางหลวงกระบี่
111 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 28,114.00 22/08/2566 294 แขวงทางหลวงกระบี่
112 งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยเพื่อป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ระหว่าง กม.๙๕+๒๐๐ - กม.๙๕+๖๑๐ และทางหลวงหมายเลข ๒๒๔๕ ระหว่าง กม.๕+๖๕๐ - กม.๗+๐๐๐ เป็นช่วงๆ 3,441,000.00 22/08/2566 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
113 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ 159,500.00 18/08/2566 431/45/66/385 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
114 จ้า่งเหมาผลิตพร้อมติดตั้งไฟกระพริบโซลาแซลล์ จำนวน 1 รายการ 450,000.00 17/08/2566 437/-/66/459 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
115 จ้างซ่อมเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ (งานเงินทุน) 35,670.00 13/07/2566 526/-/66/45 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
116 จ้างซ่อมเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ (งานเงินทุน) 35,670.00 13/07/2566 526/-/66/45 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
117 จ้างซ่อมเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ (งานเงินทุน) 35,670.00 13/07/2566 526/-/66/45 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
118 จ้างซ่อมเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ (งานเงินทุน) 0.00 13/08/2566 526/-/66/47 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
119 จ้างซ่อมระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ที่ติดมาด้วย ตัวถังและกระบะของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6716-02-0 จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานเงินทุน) 202,433.30 03/08/2566 310/B/-/66/69 สำนักงานทางหลวงที่ 18
120 จ้างซ่อมแซมเทพื้นคอนกรีต ที่จอดรถและศาลาที่พักประชาชน หน่วยสร้างค้อ ส.ทล.5 กก.4 บก.ทล. อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร สาย 213 ที่ กม.118+100 Rt 82,000.00 15/08/2566 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
แสดง 106 ถึง 120 จาก 2,489 รายการ