กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกโครงการ)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
91 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 1,035 ลิตร 31,671.00 05/09/2566 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
92 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 6,675.00 04/09/2566 ลงประกาศซ้ำ แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
93 จ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ปริมาณงาน 1 แห่ง 500,000.00 06/02/2566 643/66/169 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
94 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง 6,200.00 01/09/2566 643/66/407 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
95 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 60,380.00 29/08/2566 536/40/66/142 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
96 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 24,850.00 30/08/2566 437/60/66/473 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
97 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 39,625.00 29/08/2566 536/40/66/141 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
98 โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลและการเงินการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ 6,200,000.00 29/08/2566 eb/งท/10/2566 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
99 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24,824.00 28/08/2566 510/60/66/228 สำนักงานทางหลวงที่ 5
100 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวถนนแอสฟัลติก ทางหลวงหมายเลข ๓๑๑๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนปทุมธานี - ท้ายเกาะ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๖+๕๐๐ (ด้านซ้ายทาง) ตำบลสามโคก อำเภอเมืองปทุมธานี และ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ความยาว ๖.๕๐๐ กิโลเมตร 35,000,000.00 25/08/2566 แขวงทางหลวงปทุมธานี
101 จ้างพิมพ์ป้ายสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ รายการ 26,500.00 25/08/2566 ยกเลิกประกาศผู้ได้รับคัดเลือก แขวงทางหลวงเลยที่ 1
102 จ้างเหมาบริการ จำนวน 7 รายการ 15,300.00 24/08/2566 431/-/66/389 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
103 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 96,000.00 10/08/2566 643/60/66/375 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
104 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 57,208.00 24/08/2566 6186066249 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
105 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายกา 17,080.00 24/08/2566 6184066248 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
แสดง 91 ถึง 105 จาก 2,489 รายการ