กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกโครงการ)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
76 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 400 ลิตร 13,976.00 30/11/2566 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
77 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 11 รายการ 5,342.00 30/11/2566 437/40/67/68 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
78 ซื้อยางของรถบรรทุกขนาดไม่เกิน 3-4.5 ตัน หมายเลข 46-6926-14-8 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานเงินทุนฯ) 46,200.00 28/11/2566 310/B/30/67/12 สำนักงานทางหลวงที่ 18
79 ซื้อยางของรถบรรทุกขนาดไม่เกิน 3-4.5 ตัน หมายเลข 46-6926-14-8 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานเงินทุนฯ) 46,200.00 28/11/2566 310/B/30/67/12 สำนักงานทางหลวงที่ 18
80 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 25 รายการ 16,001.00 30/11/2566 638/40/67/34 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
81 ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 218,930.00 15/11/2566 627/60/67/84 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
82 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ (ชอ.9/67) 62,144.00 23/11/2566 - แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
83 วัสดุจราจร จำนวน 17 รายการ 100,920.00 22/11/2566 638/60/67/28 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
84 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,700.00 16/11/2566 611/30/67/3 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
85 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 269,447.40 21/11/2566 - แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
86 โครงการปรับปรุงห้องประชุมออนไลน์อัจฉริยะเพื่อสนับสนุนภารกิจงานบริหารเครื่องจักรกลและการเงินการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ 3,500,000.00 21/11/2566 eb/งท/3/2567 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
87 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,109.00 20/11/2566 510/45/67/18 สำนักงานทางหลวงที่ 5
88 ซื้อไม้อัด จำนวน 2 รายการ ในทางหลวงหมายเลข 108 ตอน สะพานแม่กลาง - บ้านบ่อแก้ว ตอน 1 ที่ กม.89+800 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 220,655.00 20/11/2566 718/สพ/60/67/19 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
89 5128567/45 ลว. 17 พ.ย. 2566 จัดซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 3,000.00 20/11/2566 51285/67/45 แขวงทางหลวงตากที่ 1
90 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 7,383.00 17/11/2566 437/60/67/62 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
แสดง 76 ถึง 90 จาก 2,557 รายการ