กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกโครงการ)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
76 จ้างซ่อมบำรุงระบบตัวถังและกระบะของรถยนต์นั่งตรวจการณ์ หมายเลข 21-6666-17-4 จำนวน 8 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 10,700.00 11/09/2566 310/B/-/66/89 สำนักงานทางหลวงที่ 18
77 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 7,129.00 11/09/2566 310/60/66/157 สำนักงานทางหลวงที่ 18
78 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 12 รายการ (งานเงินทุน) 4,800.00 30/08/2566 526/30/66/53 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
79 จ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์ รถหมายเลข 82-6179-18-7 จำนวน 1 รายการ 1,600.00 07/09/2566 311 แขวงทางหลวงกระบี่
80 จ้างซ่อมระบบำฮดรอลิคของรถขุด หมายเลข 82-6125-14-0 จำนวน 3 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 13,460.00 06/09/2566 310/B/-/66/85 สำนักงานทางหลวงที่ 18
81 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2109 ตอน คำแก่นคูน - เขื่อนอุบลรัตน์ ระหว่าง กม.0+900 - กม.1+634 9,990,000.00 29/08/2566 คค 06040/พ.1/EB/42/2566 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
82 5124066/367 ลว. 4 ก.ย. 2566 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 22 รายการ 80,000.00 06/09/2566 5124066/367 แขวงทางหลวงตากที่ 1
83 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 11,900.00 05/09/2566 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
84 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 9,000 ลิตร โครงการฯ สายทางเลี่ยงเมืองลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 929,860.00 04/09/2566 151/ลป./35/66/164 ศูนย์สร้างทางลำปาง
85 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 104,000.00 05/09/2566 - แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10,805.85 21/08/2566 647-35-66-292 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 290,151.90 24/08/2566 647-35-66-294 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9,900.00 24/08/2566 647-45-66-293 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 39,855.00 17/08/2566 647--66-291 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
90 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 609 ลิตร 18,635.40 05/09/2566 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
แสดง 76 ถึง 90 จาก 2,489 รายการ