กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกโครงการ)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
31 จ้างซ่อมทางผิวคอนกรีตทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0404 ตอนหนองไผ่ - นาเฉลียง ระหว่างกม.176 + 875 - กม.176 + 900 48,000.00 18/01/2567 552/-/67/66 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
32 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 3,540.00 11/01/2567 638/30/67/00042 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
33 จ้างเหมาทำการตัดหญ้า พร้อมตัดแต่งกิ่งไม้ และเก็บกิ่งไม้ออก ปริมาณงานรวม 358,990 ตร.ม. ทางหลวงหมายเลข 3086 ตอน ทุ่งมะสังข์ - ปลักประดู่ ระหว่าง กม.11+850 - กม.63+000 และ ทางหลวงหมายเลข 3480 ตอน ปลักประดู่ - ถ้ำธารลอด ระหว่าง กม.0+000 - กม.40+200 179,495.00 18/01/2567 445/-/149/2567 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
34 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 2,680.00 17/01/2567 90 แขวงทางหลวงกระบี่
35 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 2 รายการ 5,400.00 16/01/2567 437/40/67/133 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
36 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 4 รายการ 113,230.00 10/01/2567 437/60/67/128 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
37 ประกวดราคาจ้างงานการตรวจสอบน้ำหนักโดยหน่วยเครื่องชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่ส่วนกลาง (Spot Check) 14,208,000.00 11/01/2567 ประกาศเชิญชวน e-5-2567 ลว. 19 ธ.ค.66 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
38 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2566) งานเงินทุน 47,675.00 09/01/2567 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
39 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 12 รายการ 13,784.00 08/01/2567 638/40/67/65 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
40 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 68,500.00 04/01/2567 437/45/67/121 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
41 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ 65,275.00 05/01/2567 638/60/67/63 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
42 โครงการจ้างผลิตเครื่องจักรกล จ้างปรับปรุงสภาพและสมรรถนะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ และติดตั้งเครื่องยกแขนตรง (Telescopic) ขนาดไม่น้อยกว่า ๗.๐ ตัน-เมตร พร้อมกระเช้างานไฟฟ้า จำนวน ๔ คัน 1,400,000.00 05/01/2567 eb/งท/8/2567 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
43 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักเก้าเลี้ยว (ขาเข้า) จ.นครสวรรค์ สถานีตรวจสอบน้ำหนักลำพูน (ขาออก) จ.ลำพูน สถานีตรวจสอบน้ำหนักชัยบาดาล (ขาเข้า) จ.ลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,900,000.00 21/12/2566 สคน.1/พ./2015 ลว. 21 ธ.ค.66 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
44 งานบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักด่านขุนทด (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา สถานีตรวจสอบน้ำหนักสกลนคร (ขาเข้า) จ.สกลนคร สถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองสองห้อง (ขาเข้า) จ.ขอนแก่น สถานีตรวจสอบน้ำหนักปราจีนบุรี (ขาออก) จ.ปราจีนบุรี สถานีตรวจสอบน้ำหนักพล (ขาออก) จ.ขอนแ 4,100,000.00 04/01/2567 สคน.1/พ./47 ลว. 4 ม.ค. 67 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
45 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 81,680.00 03/01/2567 643/60/67/104 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
แสดง 31 ถึง 45 จาก 2,557 รายการ