กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกโครงการ)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
16 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,700.00 16/11/2566 611/30/67/3 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
17 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 269,447.40 21/11/2566 - แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
18 โครงการปรับปรุงห้องประชุมออนไลน์อัจฉริยะเพื่อสนับสนุนภารกิจงานบริหารเครื่องจักรกลและการเงินการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ 3,500,000.00 21/11/2566 eb/งท/3/2567 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
19 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,109.00 20/11/2566 510/45/67/18 สำนักงานทางหลวงที่ 5
20 ซื้อไม้อัด จำนวน 2 รายการ ในทางหลวงหมายเลข 108 ตอน สะพานแม่กลาง - บ้านบ่อแก้ว ตอน 1 ที่ กม.89+800 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 220,655.00 20/11/2566 718/สพ/60/67/19 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
21 5128567/45 ลว. 17 พ.ย. 2566 จัดซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 3,000.00 20/11/2566 51285/67/45 แขวงทางหลวงตากที่ 1
22 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 7,383.00 17/11/2566 437/60/67/62 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
23 ซื้อยางของรถบรรทุกกระบะเทท้าย หมายเลข 23-6337-17-5 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานเงินทุน) 46,200.00 16/11/2566 310/B/30/67/8 สำนักงานทางหลวงที่ 18
24 66119254684 6,400.00 16/11/2566 643/70/67/47 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
25 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 55,600.00 17/10/2566 สท/60/67/003 แขวงทางหลวงสุโขทัย
26 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 1,550.00 08/11/2566 638/30/67/00005 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
27 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 14,500.00 08/11/2566 638/30/6700007 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
28 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 21-6640-17-5 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,200.00 08/11/2566 510/30/67/1 สำนักงานทางหลวงที่ 5
29 วัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ 42,090.00 09/11/2566 638/60/66/24 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
30 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 11,800.00 09/11/2566 638/45/67/42 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 16 ถึง 30 จาก 2,489 รายการ