กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
มุ่งพัฒนาและดูแลบริหารจัดการโครงข่ายทางหลวงที่สะดวก เชื่อมโยง เข้าถึง ปลอดภัย ตามมาตรฐานลำดับชั้นทางหลวง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคนทุกกลุ่ม
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกโครงการ)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
2491 งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 23,372,000.00 15/08/2562 - กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
2492 ซื้อวัสดุสำนักงาน 48,100.00 14/08/2562 536/30/62/056 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
2493 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 994,662.00 14/08/2562 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
2494 5126062/322 ลว.14 ส.ค. 2562 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 66,270.00 14/08/2562 5126062/322 แขวงทางหลวงตากที่ 1
2495 จ้างเหมาบริการซ่อมระบบส่งกำลังของรถบรรทุก หมายเลข 74-6080-05-9 จำนวน 6 รายการ 42,300.00 14/08/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 18
2496 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 1,432,115.80 14/08/2562 สทล.9ขท.อจ.1.3/พ.1/546 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
2497 จ้างเหมาตัดหญ้าพร้อมเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณไหล่ทางสองข้างทางและเกาะกลาง ปริมาณงาน 430,675 ตร.ม. 172,270.00 13/08/2562 336/นฐ/15/2562 แขวงทางหลวงนครปฐม
2498 512-62/303 ลว. 24 ก.ค. 2562 จ้างทำการก่อสร้างแผนกหม้อแปลงภายใน ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 30 KVA 1 แห่ง 7,635.95 09/08/2562 ใบสั่งเลขที่ 303 แขวงทางหลวงตากที่ 1
2499 ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 3 รายการ 3,540.00 09/08/2562 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
2500 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 180,000.00 25/07/2562 522/20/62/221 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
2501 5126062123 10,000.00 08/08/2562 แขวงทางหลวงตากที่ 1
2502 ซื้อวัสดุราวกันอันตราย จำนวน 7 รายการ ในทางหลวงหมายเลข 108 ตอน บ้านบ่อแก้ว - สะพานแม่ริด ที่ กม.143+550 177,572.00 07/08/2562 718/บส/60/62/124 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
2503 จ้างซ่อมระบบประจุไฟฟ้า รถฯ46-6689-08-0โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21,828.00 06/08/2562 324/จ/62/89 แขวงทางหลวงภูเก็ต
2504 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 200,870.00 07/08/2562 533/60/363/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
2505 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 200,870.00 07/08/2562 533/60/360/62 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
แสดง 2,491 ถึง 2,505 จาก 2,802 รายการ