กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกโครงการ)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
2431 วัสดุโยธา จำนวน 8 รายการ 26,865.00 21/12/2561 416606244 แขวงทางหลวงปทุมธานี
2432 จ้างซ่อมเครื่องชั่ง OHAUS D31P30BR จำนวน 1 ตัว 9,255.50 21/12/2561 755/-/62/204 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
2433 จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0601 ตอนโนนสะอาด - อุดรธานี ที่ กม.398+560 - กม.399+736 เป็นช่วงๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 499,247.00 18/12/2561 623/-/62/136 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
2434 งานจ้างเหมาทำการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ตามแบบแปลนของส่วนสำรวจและออกแบบอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 3064 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างทอง – ปากดง ที่ กม.3+127.640 ปริมาณงาน 1 แห่ง 2,850,000.00 18/12/2561 สทล.12 ขท.อ่างทอง 1/3607 แขวงทางหลวงอ่างทอง
2435 จ้างผลิตป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายไวนิล) จำนน ๕ รายการ 18,000.00 17/12/2561 331/-/006/2562 แขวงทางหลวงระนอง
2436 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 3291 ตอนแก้วฟ้า-เขาช่องพราน ที่ กม.18+982 อำเภอโพธาราม (ติดตั้งไฟสัญญาณจราจรทางแยกระหว่างทางหลวงหมายเลข 3291 กม.18+982 กับทางเข้าศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำรินเขาชะงุ้ม 1,811,000.00 17/12/2561 eb-รบ14/2561 แขวงทางหลวงราชบุรี
2437 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 งาน 18,000.00 12/12/2561 554/30/62/13 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
2438 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 74,500.00 14/12/2561 618456286 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
2439 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 2,340.00 17/12/2561 638/70/62/76 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
2440 512/60/62/76 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561 จำนวน 5 รายการ 5,607.00 11/12/2561 512/60/62/76 แขวงทางหลวงตากที่ 1
2441 เลขที่ 512/40/62/77 ลว. 12 ธ.ค. 2561 5,750.00 12/12/2561 512/40/62/77 ลว. 12 ธ.ค. 2561 แขวงทางหลวงตากที่ 1
2442 512/45/62/83 ลว. 14 ธ.ค. 2561 วัสดุไฟฟ้า 3 รายการ 68,000.00 14/12/2561 512/45/62/83 แขวงทางหลวงตากที่ 1
2443 ซื้อแบตเตอรี่ ๑๒V ๗๐ Am รถยนต์คันหมายเลขกรม ๔๖-๖๔๗๐-๐๕-๙ จำนวน ๒ ลูก (งานเงินทุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,600.00 14/12/2561 331/30/009/2562 แขวงทางหลวงระนอง
2444 จ้างซ่อมแผ่นป้าย ทางหลวงหมายเลข 1201 ตอน สวรรคโลก-ป่ากล้วย กม.16+050 17,854.00 19/11/2561 513-6248 แขวงทางหลวงสุโขทัย
2445 จ้างซ่อมแผ่นป้าย ทางหลวงหมายเลข 1201 ตอน สวรรคโลก-ป่กล้วย กม.16+050 17,854.00 19/11/2561 513-6248 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 2,431 ถึง 2,445 จาก 2,489 รายการ