กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกโครงการ)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
2356 ซื้อวัสดไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 15,944.00 24/04/2562 5134562230 แขวงทางหลวงสุโขทัย
2357 จ้างซ่อมระบบเครื่องปรับอากาศสังกัดสำนักงานภูมิสถาปัตย์งานทาง 35,800.00 29/04/2562 100/จ/62 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
2358 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 9,900.00 09/04/2562 5134562220 แขวงทางหลวงสุโขทัย
2359 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 91,380.00 23/04/2562 - แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
2360 จ้างเหมาทำการซ่อมทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนนและทางจักรยาน ทางหลวงหมายเลข 222 , 2026 และ 2096 499,855.00 22/04/2562 643/62/247 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
2361 สรุปผลรายไตรมาส ที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561) สรุปผลรายไตรมาส ที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 - มีนาคม 2562) 5,000.00 22/04/2562 - แขวงทางหลวงตากที่ 1
2362 สรุปผลรายไตรมาส ที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561) สรุปผลรายไตรมาส ที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 - มีนาคม 2562) 91,635.00 22/04/2562 - แขวงทางหลวงตากที่ 1
2363 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 7,422.00 04/04/2562 - แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
2364 จ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงน่านที่ 1 งานผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา 4 เหลี่ยม ในทางควบคุมของแขวงทางหลวงน่านที่ 1 ปริมาณงาน 1,160 ต้น 4,337,262.40 29/03/2562 นน.1/22/2562 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
2365 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 80,220.00 11/04/2562 - แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
2366 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 46,575.00 09/04/2562 - แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
2367 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 6,000.00 11/04/2562 - แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
2368 งานจัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 2,800.00 10/04/2562 313/60/136/62 แขวงทางหลวงปัตตานี
2369 ซื้อหางปลาต่อหัวกะโหลกและสายดูดน้ำ รถหมายเลขฯ 25-6655-99-0 6,741.00 10/04/2562 324/30/62/51 แขวงทางหลวงภูเก็ต
2370 งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 17,700.00 10/04/2562 313/40/132/62 แขวงทางหลวงปัตตานี
แสดง 2,356 ถึง 2,370 จาก 2,557 รายการ