กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
121 งานจ้างเหมาทำงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0301 ตอน คลองหลวงแพ่ง - ฉะเชิงเทรา ตอน 1 ระหว่าง กม. 57+000 - กม.57+875 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 51 ต้น) 2,380,000.00 17/04/2567 - แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
122 งานจ้างเหมาทำงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3516 ตอน บ่อล่าง - มาบชุบเห็ด ระหว่าง กม.0+100 - กม.6+540 9,640,000,000.00 18/04/2567 - 18 เมษายน 2567 แขวงทางหลวงตราด
123 งานจ้างเหมาทำการบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0200 ตอน บางวัว - บางปะกง ตอน 4 ที่ กม.50+284 ปริมาณงาน 1 แห่ง 7,000,000.00 17/04/2567 - แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
124 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 364 ตอน ทางเลี่ยงเมืองระยอง ช่วง กม.ที่ 0+800 - กม. 2+592 (เป็นแห่งๆ) ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ปริมาณงาน 2,776 ม. 5,480,000.00 18/04/2567 - แขวงทางหลวงระยอง
125 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0200 ตอน บางวัว - บางปะกง ตอน 3 ระหว่าง กม.47+000 - กม.47+930 (RT) ปริมาณงาน 1 แห่ง (12,090 ตร.ม.) 9,800,000.00 17/04/2567 - แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
126 จ้างก่อสร้างงานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4125 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าพญา - ทุ่งยาว ตอน 2 ระหว่าง กม.3+860 - กม.7+365 (เป็นตอน ๆ) ระยะทาง 3.410 กม. ปริมาณงาน 24,300.00 ตร.ม. 25,000,000.00 17/04/2567 - แขวงทางหลวงสตูล
127 งานจ้างเหมาทำการบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0200 ตอน บางวัว - บางปะกง ตอน 3 ที่ กม.44+026 ปริมาณงาน 1 แห่ง 7,000,000.00 17/04/2567 - แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
128 งานจ้างเหมาทำการบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0200 ตอน บางวัว - บางปะกง ตอน 2 ที่ กม.44+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 7,000,000.00 17/04/2567 - แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
129 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างราวกันอันตราย และงานไฟฟ้าแสงสว่าง โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2169 ตอน กุดชุม - เลิงนกทา ระหว่าง กม. 60+950 - กม. 61+300 และ กม. 62+500 - กม. 63+750 เป็นช่วงๆ รวมระยะทาง 1.600 กม. 4,163,264.00 18/04/2567 - ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
130 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 36 ตอน บ้านโป่ง - มะขามคู่ ระหว่าง กม.13+700 - กม.14+760, กม.15+700 - กม.16+320 44,500,000.00 17/04/2567 สทล.14.1/พ./1.30/- สำนักงานทางหลวงที่ 14
131 ซื้อรถตักหน้าขุดหลังขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,760,000.00 18/04/2567 eb1/......./2567 กองการพัสดุ
132 เครื่องตบดิน จำนวน 35 เครื่อง 735,000.00 18/04/2567 eb1/ /2567 กองการพัสดุ
133 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2369 ตอน พระทองคำ - ดอนไผ่ ตอน 2 ระหว่าง กม.41+611 - กม.43+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 9,400,000.00 18/04/2567 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
134 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน นครราชสีมา - ดอนหวาย ระหว่าง กม.157+400 - กม.174+100 (เป็นแห่งๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2,556 เมตร) 5,000,000.00 18/04/2567 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
135 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2246 ตอน โคกสี - ตะโก ระหว่าง กม.45+700 - กม.47+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 9,400,000.00 18/04/2567 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
แสดง 121 ถึง 135 จาก 22,322 รายการ