กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
106 งานจ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างฯ ทล.2196 ตอน นางั่ว-ทุ่งสมอ-แคมป์สน ระหว่าง กม.19+495-กม.51+707 (เป็นช่วงๆ) ทล.2372 ตอน วังบาล-ห้วยแล้ง-น้ำชุน ระหว่าง กม.6+000-กม.15+725 (เป็นช่วงๆ) 40,000,000.00 11/06/2567 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
107 ราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างผิวทางและตีเส้นสีจราจร จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างโครงการทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง - ชมภู ระหว่าง กม.54+500 - กม.56+200 26,292,872.00 29/04/2567 eb-ศลป. /2567 ศูนย์สร้างทางลำปาง
108 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1322 ตอน แม่จา - รินหลวง ระหว่าง กม.89+000 - กม.93+000 โดยกองรายทางหรือกองสต๊อกไพล์ตามจุดที่กำหนด 4,973,417.00 03/05/2567 eb-ศลป. /2567 ศูนย์สร้างทางลำปาง
109 จ้างเหมาทำการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย ด้านระบบสังเกตการณ์และควบคุมการจราจร ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1001 ตอน บางสัก-ท้ายเหมือง ระหว่าง กม.786+627-กม.828+753 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 32,500,000.00 11/06/2567 - แขวงทางหลวงภูเก็ต
110 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนายกระดับโครงข่ายทางหลวงในพื้นที่จังหวัดตากเชื่อมโยงสู่ภูมิภาค ประจำปี พ.ศ.2567 โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงหมายเลข 1215 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยบง-วังผา ระหว่าง กม.0+012 - กม.0+232 อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 1,250,000.00 10/06/2567 - แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
111 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนายกระดับโครงข่ายทางหลวงในพื้นที่จังหวัดตากเชื่อมโยงสู่ภูมิภาค ประจำปี พ.ศ.2567 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยบง-แม่สลิดหลวง ระหว่าง กม.67+620-กม.68+880 อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 1,790,000.00 10/06/2567 - แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
112 งานศึกษาและพัฒนาระบบงานบำรุงรักษาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 357 ตอนควบคุม 0101, 0102, 0103, 0104 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมือสุพรรณบุรี ระหว่าง กม.0+000 - กม.40+316 ปริมาณงาน 1 แห่ง (160 KM.) 5,000,000.00 11/06/2567 - แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
113 งานซื้อไม้แปรรูปขนาดต่างๆ (ไม้เนื้อแข็ง ปานกลาง เฃ่น ไม้ยาง.ไม้กระบาก.ไม้ที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือสูงกวว่า) จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในงานกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทล.2321 ตอน หนองหาน-สุมเส้า ที่ กม.3+597.900 กม.3+700 604,050.00 06/06/2567 eb-สพ.2/หส.6/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
114 งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางแนวใหม่ สายทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 5 จ.อ่างทอง 0.550 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 900,000,000.00 10/06/2567 - สำนักก่อสร้างสะพาน
115 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง(ดินถม ลูกรัง หินคลุก) จำนวน 3 รายการ (ส่งหน้างาน) เพื่อใช้ในกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ตอน หนองหาน-สุมเส้า ที่ กม.3+597.900, กม.3+700 2,027,000.00 06/06/2567 eb-สพ.2/หส.5/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
116 งานซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 3 รายการ (ส่งหน้างาน) เพื่อใช้ในกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ตอน หนองหาน-สุมเส้า ที่ กม.3+597.900, กม.3+700 2,350,400.00 06/06/2567 eb-สพ.2/หส.4/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
117 งานซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 2 รายการ (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใฃ่ในกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทล.2321 ตอน หนองหาน-สุมเส้า ที่ กม.3+397.900,กม.3+700 1,550,600.00 06/06/2567 eb-สพ.2/หส.3/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
118 งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางแนวใหม่ สายทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง ตอน 4 จ.อ่างทอง 1.850 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,680,000,000.00 10/06/2567 - สำนักก่อสร้างสะพาน
119 งานซื้อเหล็กเสริมขนาดต่างๆ จำนวน 7รายการ (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใฃ้ในงานกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทล.2321 ตอน หนองหาน-สุมเส้า ที่ กม.3+597.900,กม.3+700 3,830,495.00 06/06/2567 eb-สพ.2/หส.2/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
120 งานซื้อลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดเเรง ชนิดลวด 7 เส้น ขนาดเส้นผ้่ศูนย์กลาง 12.70 มม. ( 1/2 นิ้ว ) จำนวน 18 ตัน ( ส่งศูนย์ ) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทล.2321 ตอน หนองหาน-สุมเส้า ที่ กม.3+357.900,กม.3+700 882,000.00 05/06/2567 eb-สพ.2/หส.1/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
แสดง 106 ถึง 120 จาก 23,229 รายการ