กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
91 โครงการก่อสร้างและเปลี่ยนป้ายประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวและจราจรรองรับสายทางอาเซียน (สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงพัทลุง) 30,000,000.00 13/06/2567 TOR แขวงทางหลวงพัทลุง
92 งานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 306 ตอนควบคุม 0200 ตอน คลองบ้านใหม่ - บางพูน ตอน 3 ระหว่าง กม.22+880 - กม.26+650 ด้านขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต 7,520 SQ.M. 16,500,000.00 29/04/2567 แขวงทางหลวงปทุมธานี
93 จ้างเหมาก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 4013 ตอนนครศรีธรรมราช - ปากพนัง ระหว่าง กม. 10+280 - กม. 17+075 (เป็นตอนๆ) 4,000,000.00 13/06/2567 - แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
94 โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4164 ตอนควบคุม 0100 ตอน สี่แยกโพธิ์ทอง - เขาปู่ ระหว่าง กม.7+150.000 - กม.8+427.500 40,000,000.00 13/06/2567 TOR ตอน สี่แยกโพธิ์ทอง - เขาปู่ แขวงทางหลวงพัทลุง
95 งานจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1322 ตอน แม่จา-รินหลวง ระหว่าง กม.89+000-กม.93+000 4,814,250.00 21/05/2567 eb-ศลป. /2567 ศูนย์สร้างทางลำปาง
96 งานซื้อคอนกรีตผสมเสร็จฯ จำนวน 3 รายการ (ส่งหน้างาน) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2067 ตอน โนนสูง - ขามสะแกแสง กม.ดำเนินการ กม.13+377.75, กม.14+874.92, กม.19+510.76 3,050,400.00 12/06/2567 eb-สพ.2/นข.4/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
97 งานปรับปรุงบูรณะทางหลวงบ้านจะลอ (โรงเรียนสังวาลย์วิท8) - ดอยช้างมูบ ทางหลวงหมายเลข 1334 ตอนควบคุม 0100 ตอน ผาบือ - ดอยช้างมูบ ระหว่าง กม. 23+500 - กม. 28+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 20,700 ตร.ม.) 15,000,000.00 12/06/2567 - แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
98 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง(LampangSmartTourism)กิจกรรมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทล.๑๓๓๕ตอนควบคุม๐๑๐๒ตอนหัวทุ่ง-แจ้ห่มระหว่างกม.๓๗+๐๐๐-กม.๔๑+๒๐๘ (เป็นช่วงๆ) ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 6,887,000.00 12/06/2567 - แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
99 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง(Lampang Smart Tourism)กิจกรรมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.๑ ตอนควบคุม๑๒๐๒ตอนบ้านหวด-แม่การะหว่างกม.๘๐๑+๒๓๕-กม.๘๐๕+๐๐๐(เป็นช่วงๆ)ต.บ้านร้องอ.งาวจ.ลำปาง 9,987,000.00 12/06/2567 - แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
100 จ้างก่อสร้างทาง ทล.4 กม.233+700 - กม.234+700, กม.236+275 - กม.236+675 จำนวน 1 งาน โครงการงานกิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0602 ตอน วังยาว - หนองหมู 31,908,240.00 12/06/2567 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
101 โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพให้มีคุณภาพเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมหลัก การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) งานอำนวยความปลอดภัยติดตั้งราวกันอันตรายแบบลูกกลิ้งลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ 10,643,000.00 11/06/2567 - แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
102 จ้างก่อสร้างงานโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมสายหลักให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน กิจกรรมพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลัก งานพัฒนาปรับปรุงเพิ่มมาตรฐานทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน ท่าไคร้ - แม่ฮ่องสอน ระหว่าง กม.184+935 - กม.189+435 (เป็นช่วงๆ) 49,300,000.00 11/06/2567 มส./eb/42/2567 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
103 งานจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยบนทางหลวง จำนวนรวม 10 รายการ ในทางหลวงหมายเลข 4163 ตอน เขาปู่ - ป่าพะยอม ระหว่าง กม.33+235 - กม.51+605 (เป็นช่วงๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9,554,448.00 23/05/2567 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
104 งานจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยบนทางหลวง ช่วงที่ 1 จำนวนรวม 7 รายการ ในทางหลวงหมายเลข 4151 ตอน บ่อล้อ - กุมแป ระหว่าง กม.0+500 - กม.2+850 ระยะทาง 2.350 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,998,581.00 28/05/2567 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
105 งานจ้างเหมา โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างข้างทางฯ ทล.12 ตอน เข็กน้อย-แยกอาเซียน และ ตอนน้ำดุก-ห้วยซำมะคาว ระหว่าง กม.321+650-กม.348+000 (เป็นช่วงๆ) และ กม.375+000-กม.420+300 (เป็นช่วงๆ) 20,000,000.00 11/06/2567 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
แสดง 91 ถึง 105 จาก 23,229 รายการ