กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
91 จ้างก่อสร้างงานบำรุงรักษาและปรับปรุง Image Processing System (ImPS) สถานีฯกำแพงเพชร (ขาเข้า) จ.กำแพงเพชร สถานีฯเก้าเลี้ยว (ขาเข้า) จ.นครสวรรค์ สถานีฯบรรพตพิสัย (ขาเข้า) จ.นครสวรรค์ สถานีฯเพชรบูรณ์ (ขาออก) จ.เพชรบูรณ์ สถานีสรรพยา (ขาเข้า) จ.ชัยนาท 6,500,000.00 22/12/2566 สคน.1/พ./2028 ลว. 22 ธ.ค.66 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
92 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมใหญ่ระบบอัตโนมัติสถานีตรวจสอบน้ำหนักกระบี่ (ขาเข้า) จ.กระบี่ สถานีตรวจสอบน้ำหนักโพธาราม (ขาเข้า) จ.ราชบุรี สถานีตรวจสอบน้ำหนักท่าแซะ (ขาออก) จ.ชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6,000,000.00 22/12/2566 สคน.1/พ./2032 ลว.22 ธ.ค.2566 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
93 งานบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อยสำหรับ spot Check ชลบุรี ทางหลวงหมายเลข 344 ตอน บ้านสวน - บ้านบึง จ.ชลบุรี 1,000,000.00 22/12/2566 สคน.1/พ./2029 ลว.22 ธ.ค. 66 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
94 จ้างก่อสร้างงานซ่อมใหญ่ระบบอัตโนมัติของสถานีตรวจสอบน้ำหนักลำพูน (ขาออก) จ.ลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,000,000.00 22/12/2566 สคน.1/พ./2031 ลว. 22 ธ.ค.66 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
95 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ WIM สถานีตรวจสอบน้ำหนักนครชัยศรี (ขาเข้า) จ.นครปฐม สถานีตรวจสอบน้ำหนักนครชัยศรี (ขาออก) จ.นครปฐม สถานีตรวจสอบน้ำหนักโพธาราม (ขาเข้า) จ.ราชบุรี สถานีตรวจสอบน้ำหนักสมุทรสาคร (ขาเข้า) จ.สมุทรสาคร สถานีตรวจสอบ 9,000,000.00 22/12/2566 สคน.1/พ./2030 ลว.22 ธ.ค.2566 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
96 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน พร้อมตู้บรรทุกกู้ภัยฉุกเฉิน จำนวน 5 คัน 6,250,000.00 22/12/2566 eb1/ /2567 กองการพัสดุ
97 งานบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักเฉลิมพระเกียรติ (ขาเข้า) จ.สระบุรี สถานีตรวจสอบน้ำหนักไทรน้อย (ขาเข้า) จ.นนทบุรี สถานีตรวจสอบน้ำหนักบางปะอิน (ขาเข้า) จ.พระนครศรีอยุธยา สถานีตรวจสอบน้ำหนักลาดบัวหลวง (ขาเข้า) จ.พระนครศรีอยุธยา สถานีตรวจสอบน้ำหนักห 4,850,000.00 21/12/2566 สคน.1/พ./2010 ลว.21 ธ.ค. 66 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
98 จ้างก่อสร้างงานบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบอัตโนมัติของสถานีตรวจสอบน้ำหนักคลองหลวง (ขาเข้า) จ.ปทุมธานี สถานีตรวจสอบน้ำหนักสรรพยา (ขาเข้า) จ.ชัยนาท 1,200,000.00 21/12/2566 สคน.1/พ./2027 ลว.21 ธ.ค. 66 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
99 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบอัตโนมัติของสถานีตรวจสอบน้ำหนักนครชัยศรี (ขาเข้า) จ.นครปฐม สถานีตรวจสอบน้ำหนักนครชัยศรี (ขาออก) จ.นครปฐม สถานีตรวจสอบน้ำหนักบ้านโป่ง (ขาเข้า) จ.ราชบุรี สถานีตรวจสอบน้ำหนักประจวบคีรีขันธ์ (ขาเข้า) จ.ประจวบค 3,000,000.00 21/12/2566 สคน.1/พ./2025 ลว.21 ธ.ค.2566 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
100 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ WIM สถานีตรวจสอบน้ำหนักน้ำพอง (ขาออก) จ.ขอนแก่น สถานีตรวจสอบน้ำหนักประโคนชัย (ขาออก) จ.บุรีรัมย์ สถานีตรวจสอบน้ำหนักร้อยเอ็ด (ขาเข้า) จ.ร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,500,000.00 21/12/2566 สคน.1/พ./2023 ลว. 21 ธ.ค. 66 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
101 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักนครชัยศรี (ขาเข้า) จ.นครปฐม สถานีตรวจสอบน้ำหนักนครชัยศรี (ขาออก) จ.นครปฐม สถานีตรวจสอบน้ำหนักโพธาราม (ขาเข้า) จ.ราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,100,000.00 21/12/2566 สคน.1/พ./2021 ลว.21 ธ.ค.2566 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
102 จ้างก่อสร้างงานบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบอัตโนมัติของ สตน.ประโคนชัย (อ) จ.บุรีรัมย์ สตน.มหาสารคาม จ.มหาสารคาม สตน.ยโสธร จ.ยโสธร สตน.ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด สตน.สุรินทร์ จ.สุรินทร์ สตน.อุบลราชธานี (ขาออก) จ.อุบลราชธานี 3,600,000.00 21/12/2566 สคน.1/พ./2022 ลว. 21 ธ.ค. 2566 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
103 จ้างก่อสร้างงานซ่อมใหญ่สถานีตรวจสอบน้ำหนักบรรพต (ขาเข้า) จ.นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,000,000.00 21/12/2566 สคน.1/พ./2019 ลว. 21 ธ.ค.66 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
104 งานบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักด่านชายแดนนครพนม จ.นครพนม สถานีตรวจสอบน้ำหนักสุรินทร์ จ.สุรินทร์ สถานีตรวจสอบน้ำหนักประโคนชัย (ขาออก) จ.บุรีรัมย์ 3,000,000.00 21/12/2566 สคน.1/พ./2020 ลว. 21 ธ.ค. 2566 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
105 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักพยุหะคีรี (ขาออก) จ.นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,200,000.00 14/12/2566 สคน.1/พ./2017 ลว. 21 ธ.ค.66 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
แสดง 91 ถึง 105 จาก 18,826 รายการ