กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
76 งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมบำรุงรักษาสะพานและโครงสร้างประกอบ ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนพระประแดง - บางแค ช่วงพระประแดง - ต่างระดับบางขุนเทียน ระหว่าง กม.2+010 - กม.2+310 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 9,900,000.00 08/11/2566 ธบ./e/2/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี
77 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน สะพานแม่ริด - ห้วยงู ตอน 2 ระหว่าง กม.197+000 - กม.199+075 ปริมาณงาน 16,600 ตร.ม. จำนวน 9 รายการ 9,998,000.00 16/09/2565 - แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
78 งานขุดซ่อม ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0405 ตอน ปากภู-เชียงคาน ระหว่าง กม.354+700-กม.375+075 เป็นช่วง ๆ และทางหลวงหมายเลข 2108 ตอนควบคุม 0101 ตอน ธาตุจอมศรี-ชมเจริญ ระหว่าง กม.0+017-กม.0+985 เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน 4,814 ตร.ม. 2,350,000.00 09/11/2566 TOR งานขุดซ่อม แขวงทางหลวงเลยที่ 1
79 อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 6 รายการ ( ส่งหน้างาน ) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมพัฒนาสะพานเเละระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน กม.ดำเนินการ กม. 372+872 2,686,400.00 06/11/2566 eb-สพ.2/ปช.2/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
80 โครงการจ้างผลิตเครื่องจักรกล จ้างปรับปรุงสภาพและสมรรถนะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ และติดตั้งเครื่องดูดกวาดถนน ขนาดถังบรรจุไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 คัน 16,400,000.00 09/11/2566 eb/งท/2/2567 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
81 จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน กิ่วคอหมา - แม่นะ ระหว่าง กม.101+110 - กม.101+210 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 23 รายการ 10,000,000.00 03/10/2565 - แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
82 จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1266 ตอน แม่ลาน้อย - ละอุบ ระหว่าง กม.11+300 - กม.11+320 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 24 รายการ 3,996,000.00 21/09/2565 - แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
83 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน ห้วยงู - หนองแห้ง ระหว่าง กม.248+975 - กม.250+650 ปริมาณงาน 15,075 ตร.ม. จำนวน 9 รายการ 9,999,000.00 16/09/2565 - แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
84 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน สะพานแม่ริด - ห้วยงู ตอน 1 ระหว่าง กม.186+000 - กม.189+880 ปริมาณงาน 31,040 ตร.ม. จำนวน 9 รายการ 17,998,000.00 18/10/2565 - แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
85 ซื้อวัสดุลูกรังรองพื้นทาง ช่วงดำเนินการที่ 1 (ตามมาตรฐานที่ ทล.-ม. 205/2532, ค่า CBR ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25) จำนวน 6,560 ลบ.ม.(หลวม) เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4151 ตอน บ่อล้อ - กุมแป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,771,200.00 30/10/2566 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
86 ซื้อวัสดุทรายถมคันทาง (ตามมาตรฐานที่ ทล.-ม. 103/2532, ค่า CBR ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10) จำนวน 106,400 ลบ.ม.(หลวม) เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4151 ตอน บ่อล้อ - กุมแป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25,110,400.00 30/10/2566 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
87 จ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน แม่นะ - ท่าไคร้ ระหว่าง กม.141+150 - กม.143+145 ปริมาณงาน 1 แห่ง (58 EACH) จำนวน 2 รายการ 2,900,000.00 21/11/2565 - แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
88 จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๑๙๔ ตอน แม่สะเรียง - แม่สามแลบ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๔๔+๑๓๐ - กม.๔๖+๑๖๐ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๓๑ รายการ 19,998,000.00 14/12/2565 - แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
89 จ้างเหมาทำการติดตั้ังป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๕ ตอน ท่าไคร้ - แม่ฮ่องสอน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๔๙+๐๐๐ - กม.๑๖๒+๐๐๐ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๖๙๔.๘๐ ตร.ม.) จำนวน ๒ รายการ 5,199,000.00 11/11/2565 - แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
90 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงที่บริเวณทางโค้ง โดยการติดตั้ง Guard Rail Rolling Barrier ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน แม่นะ - ท่าไคร้ ระหว่าง กม.109+750 - กม.111+500 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (216 เมตร) จำนวน 1 รายการ 10,000,000.00 21/02/2566 - แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
แสดง 76 ถึง 90 จาก 18,664 รายการ