กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
76 งานซื้อไม้แปรรูปขนาดต่างๆ (ไม้เนื้อแข็งปานกลาง เฃ่น ไม้ยาง,ไม้กระบาก,ไม้ที่คุณภาพเทียบเท่าหรือสูงกว่า) จำนวน 5 รายการ(ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในงานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทล.299 ตอน คำพอก-หนองบง กม.114+646.500,กม.115+550.500,กม.119+038,กม.120+45 805,400.00 12/06/2567 eb-สพ.2/คห.6/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
77 งานซื้อคอนกรีตผสมเสร็จฯ จำนวน 4 รายการ(ส่งหน้างาน) เพื่อใช้ในงานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทล.299 ตอน คำพอก-หนองบง กม.114+646.500,กม.115+550.500,กม.119+038,กม.120+456 6,532,000.00 12/06/2567 eb-สพ.2/คห.4/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
78 งานซื้อคอนกรีตผสมเสร็จฯ จำนวน2 รายการ(ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในงานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทล.299 ตอน คำพอก-หนองบง กม.114+646.500,กม.115+550.500,กม.119+038,กม.120+456 3,592,600.00 12/06/2567 eb-สพ.2/คห.3/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
79 งานซื้อเหล็กเสริมขนาดต่างๆ จำนวน 8 รายการ(ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในงานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทล.299 ตอน คำพอก-หนองบง กม.114+646.500,กม.115+550.500,กม.119+038,กม.120+456 9,943,110.00 12/06/2567 eb-สพ.2/คห.2/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
80 งานปรับปรุงบูรณะทางหลวงบ้านป่าเมี่ยง - ดอยตุง ทางหลวงหมายเลข 1338 ตอนควบคุม 0100 ตอน ขาแหย่ง - ป่าเมี่ยง ระหว่าง กม. 4+540 - กม. 12+355 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 57,245 ตร.ม.) 15,000,000.00 12/06/2567 - แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
81 คอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 2 รายการ ทางหลวงหมายเลข 4016 ตอน พรหมคีรี - นบพิตำ ที่ กม.26+155.000(LT.,RT.) 623,300.00 13/06/2567 67069254761 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
82 งานซื้อลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง ชนิดลวด 7 เส้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12.70 มม. 35 ตัน และ 15.20 มม. 1 ตัน(ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในงานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทล.299ทตอน คำพอก-หนองบง กม.114+646.500,กม.115+550.500,กม.119+038,กม.120+456 1,764,000.00 12/06/2567 eb-สพ.2/คห.1/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
83 งานขูดไสผิวจราจรเพื่อเป็นร่องเตือนขอบไหล่ทาง Milled – in Shoulder Rumble Strips ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน หนองข้างคอก - พลา ระหว่าง กม.๙๙+๘๐๐ - กม.๑๔๖+๐๐๐ LT., RT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๓,๐๕๐ ชุด 8,000,000.00 14/06/2567 ว.67-127 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
84 จ้างก่อสร้างงานตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 105 ตอน แม่เงา - แม่สะเรียง ระหว่าง กม.227+000 - กม.229+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15,090,000.00 13/06/2567 - แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
85 จ้างก่อสร้างงานตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน สะพานแม่ริด - ห้วยงู ระหว่าง กม.192+500 - กม.195+000 26,170,000.00 13/06/2567 - แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
86 งานจ้างเหมาทำงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งคู่ ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน องครักษ์ - นครนายก กม.45+950 - กม.63+370 เป็นช่วงๆ ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 126 EACH. 7,000,000.00 06/06/2567 - แขวงทางหลวงนครนายก
87 งานจ้างเหมาทำงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน คลองยาง - นครนายก กม.118+130 - กม.126+800 เป็นช่วงๆ ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 202 EACH. 9,300,000.00 06/06/2567 - แขวงทางหลวงนครนายก
88 งานปรับปรุงบูรณะทางหลวง ดอยตุง - บ้านผาฮี้ ทางหลวงหมายเลข 1149 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยไคร้ - ห้วยน้ำริน ระหว่าง กม. 21+500 - กม. 25+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 36,012 ตร.ม.) 15,000,000.00 13/06/2567 - แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
89 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม. ทางหลวงหมายเลข 4187 ตอนควบคุม 0102 ตอน ควนขนุน - ทะเลน้อย ระหว่าง กม.2+700 - กม.18+222 (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 325 แห่ง 15,000,000.00 13/06/2567 TOR แขวงทางหลวงพัทลุง
90 โครงการก่อสร้างและเปลี่ยนป้ายประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวและจราจรรองรับสายทางอาเซียน (สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงพัทลุง) 30,000,000.00 13/06/2567 TOR แขวงทางหลวงพัทลุง
แสดง 76 ถึง 90 จาก 23,228 รายการ