กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
76 งานบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักด่านขุนทด (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา สถานีตรวจสอบน้ำหนักสกลนคร (ขาเข้า) จ.สกลนคร สถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองสองห้อง (ขาเข้า) จ.ขอนแก่น สถานีตรวจสอบน้ำหนักปราจีนบุรี (ขาออก) จ.ปราจีนบุรี สถานีตรวจสอบน้ำหนักพล (ขาออก) จ.ขอนแ 4,100,000.00 22/12/2566 สคน.1/พ.2054 ลว. 12 ธ.ค. 2566 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
77 งานบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อยสำหรับ spot Check ชลบุรี ทางหลวงหมายเลข 3127 ตอน มาบโป่ง - พานทอง จ.ชลบุรี สถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อยสำหรับ spot Check ชลบุรี ทางหลวงหมายเลข 3138 ตอน ศรีราชา - ชลบุรี จ.ชลบุรี สถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อยสำหรับ spot C 4,500,000.00 22/12/2566 สคน.1/พ./2053 ลว.22 ธ.ค. 66 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
78 งานบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักด่านชายแดนนครพนม จ.นครพนม สถานีตรวจสอบน้ำหนักสุรินทร์ จ.สุรินทร์ สถานีตรวจสอบน้ำหนักประโคนชัย (ขาออก) จ.บุรีรัมย์ 3,000,000.00 22/12/2566 สคน.1/พ./2051 ลว. 22 ธ.ค. 2566 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
79 งานบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย (Virtual Weigh Station) สถานีตรวจสอบน้ำหนักหาดใหญ่ (ขาออก) จ.สงขลา สถานีตรวจสอบน้ำหนักเพชรบุรี (ขาออก) จ.เพชรบุรี สถานีตรวจสอบน้ำหนักทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช สถานีตรวจสอบน้ำหนักรัษฎา จ.ตรัง 5,200,000.00 22/12/2566 สคน.1/พ./2052 ลว. 22 ธ.ค. 66 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
80 งานบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบอัตโนมัติของสถานีตรวจสอบน้ำหนักชลบุรี (ขาเข้า) จ.ชลบุรี สถานีตรวจสอบน้ำหนักไทรน้อย (ขาเข้า) จ.นนทบุรี สถานีตรวจสอบน้ำหนักระยอง (ขาเข้า) จ.ระยอง สถานีตรวจสอบน้ำหนักลาดบัวหลวง (ขาเข้า) จ.พระนครศรีอยุธยา สถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองแค ( 3,600,000.00 22/12/2566 สคน.1/พ./2041 ลว. 22 ธ.ค. 2566 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
81 านบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักเฉลิมพระเกียรติ (ขาเข้า) จ.สระบุรี สถานีตรวจสอบน้ำหนักไทรน้อย (ขาเข้า) จ.นนทบุรี สถานีตรวจสอบน้ำหนักบางปะอิน (ขาเข้า) จ.พระนครศรีอยุธยา สถานีตรวจสอบน้ำหนักลาดบัวหลวง (ขาเข้า) จ.พระนครศรีอยุธยา สถานีตรวจสอบน้ำหนักหน 4,850,000.00 22/12/2566 สคน.1/พ./2043 ลว.22 ธ.ค. 66 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
82 งานซ่อมใหญ่ระบบอัตโนมัติของสถานีตรวจสอบน้ำหนักเฉลิมพระเกียรติ (ขาเข้า) จ.สระบุรี 2,000,000.00 22/12/2566 สคน.1/พ/2050 ลว 22 ธ.ค.66 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
83 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อยสำหรับ spot Check อยุธยา ทางหลวงหมายเลข 3111 ตอน เสนา - สามโคก จ.พระนครศรีอยุธยา สถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อยสำหรับ spot Check อยุธยา ทางหลวงหมายเลข 347 ตอน ปทุม - บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา ส 4,750,000.00 22/12/2566 สคน.1/พ./2042 ลว.22 ธ.ค.2566 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
84 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบอัตโนมัติของสถานีฯเก้าเลี้ยว(เข้า) จ.นครสวรรค์ สถานีฯบรรพตพิสัย(เข้า) จ.นครสวรรค์ สถานีฯพยุหะคีรี(ออก) จ.นครสวรรค์ สถานีฯพิษณุโลก(เข้า) จ.พิษณูโลก สถานีฯแม่สอด(เข้า) จ.ตาก สถานีชัยบาดาล(เข้า) จ.ลพบุรี 3,600,000.00 22/12/2566 สคน.1/พ./2048 ลว. 22 ธ.ค. 66 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
85 จ้างก่อสร้างงานบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักสรรพยา (ขาเข้า) จ.ชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 900,000.00 22/12/2566 สคน.1/พ./2040 ลว. 22 ธ.ค. 66 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
86 งานซ่อมใหญ่สถานีตรวจสอบน้ำหนักโนนสูง (ขาออก) จ.นครราชสีมา 2,000,000.00 22/12/2566 สคน.1/พ./2038 ลว. 22 ธ.ค. 66 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
87 งานบำรุงรักษาศูนย์ควบคุมเครือข่ายส่วนกลาง จ.กรุงเทพมหานคร 9,600,000.00 22/12/2566 สคน.1/พ./2035 ลว.22 ธ.ค. 66 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
88 จ้างก่อสร้างงานบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบอัตโนมัติของสถานีฯเกาะคา (เข้า) จ.ลำปาง สถานีฯเกาะคา (ออก) จ.ลำปาง สถานีฯดอยสะเก็ด (เข้า) จ.เชียงใหม่ สถานีฯดอยหล่อ (เข้า) จ.เชียงใหม่ สถานีฯร้องกวาง (ขาเข้า) จ.แพร่ สถานีฯสันทราย (เข้า) จ.เชียงใหม่ 3,600,000.00 22/12/2566 สคน.1/พ./2037 ลว. 22 ธ.ค.66 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
89 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักกาญจนดิษฐ์ (ขาออก) จ.สุราษฎร์ธานี สถานีตรวจสอบน้ำหนักตะกั่วทุ่ง (ขาออก) จ.พังงา สถานีตรวจสอบน้ำหนักกระบี่ (ขาเข้า) จ.กระบี่ สถานีตรวจสอบน้ำหนักประจวบคีรีขันธ์ (ขาเข้า) จ.ประจวบคีรีขันธ์ สถานี 4,400,000.00 22/12/2566 สคน.1/พ./2036 ลว.22 ธ.ค.2566 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
90 จ้างก่อสร้างงานบำรุงรักษาและปรับปรุง Image Processing System (ImPS) สถานีฯกำแพงเพชร (ขาเข้า) จ.กำแพงเพชร สถานีฯเก้าเลี้ยว (ขาเข้า) จ.นครสวรรค์ สถานีฯบรรพตพิสัย (ขาเข้า) จ.นครสวรรค์ สถานีฯเพชรบูรณ์ (ขาออก) จ.เพชรบูรณ์ สถานีสรรพยา (ขาเข้า) จ.ชัยนาท 6,500,000.00 22/12/2566 สคน.1/พ./2028 ลว. 22 ธ.ค.66 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
แสดง 76 ถึง 90 จาก 18,825 รายการ