กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
46 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างโครงการทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน โป่งเกลือ-บ้านปล้อง-ชมภู ระหว่าง กม.54+500 – กม.56+200 โดยกองรายทางหรือกองสต๊อกไพล์ตามจุดที่กำหนด 14,164,481.00 07/11/2566 eb-ศลป. /2567 ศูนย์สร้างทางลำปาง
47 ซื้อวัสดุดินถมคันทาง ช่วงดำเนินการที่ 1 (ตามมาตรฐานที่ ทล.-ม 102/2532, ค่า CBR ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4) จำนวน 56,950 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4081 ตอน ท่านางพรหม - จงเก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6,036,700.00 09/11/2566 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
48 งานซื้อท่อกลม คสล. จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างโครงการทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน โป่งเกลือ-บ้านปล้อง-ชมภู ระหว่าง กม.54+500-กม.56+200 3,783,060.00 08/11/2566 eb-ศลป. /2567 ศูนย์สร้างทางลำปาง
49 ซื้อวัสดุดินถมคันทาง ช่วงดำเนินการที่ 3 (ตามมาตรฐานที่ ทล.-ม 102/2532, ค่า CBR ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4) จำนวน 22,780 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4081 ตอน ท่านางพรหม - จงเก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,505,800.00 09/11/2566 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
50 จ้างก่อสร้างงานขูดไสผิวจราจรเพื่อเป็นร่องเตือนขอบไหล่ทาง (MILLED – IN SHOULDER RUMBLE STRIPS) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอนตะเคียนเตี้ย - พลา ระหว่าง กม.๑๑๙+๗๐๐ - กม.๑๔๖+๐๐๐ LT., RT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๗๒๐ ชุด 1,915,253.92 17/11/2566 ว.67-111 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
51 คอนกรีตผสมเสร็จ ส่วนผสมปูนซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.กำลังอัดไม่ต่ำกว่า 45 Mpa.จำนวน 360 ลบ.ม. ทางหลวงหมายเลข 4081 ตอน ท่านางพรหม – จงเก ที่ กม.3+610.000 (LT.,RT.), กม.4+535.400 (LT.,RT.) 900,000.00 14/11/2566 66119220275 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
52 ซื้อท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. (Precast) (ตามมาตรฐาน มอก.1166-2559) จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4151 ตอน บ่อล้อ - กุมแป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,163,200.00 03/11/2566 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
53 ซื้อท่อกลม ค.ส.ล. (ตามมาตรฐาน มอก.128-2560) จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4151 ตอน บ่อล้อ - กุมแป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,606,200.00 03/11/2566 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
54 ซื้อวัสดุดินถมคันทาง (ตามมาตรฐานที่ ทล.-ม. 102/2532, ค่า CBR ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4) จำนวน 56,270 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4163 ตอน เขาปู่ - ป่าพะยอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6,244,270.00 08/11/2566 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
55 ซื้อวัสดุดินถมคันทาง ช่วงดำเนินการที่ 3 (ตามมาตรฐานที่ ทล.-ม. 102/2532, ค่า CBR ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4) จำนวน 29,750 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4163 ตอน เขาปู่ - ป่าพะยอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,689,000.00 08/11/2566 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
56 ซื้อท่อกลม ค.ส.ล. (ตามมาตรฐาน มอก.128-2560) จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4163 ตอน เขาปู่ - ป่าพะยอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,441,900.00 03/11/2566 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
57 งานติดตั้งระบบแสดงระยะเวลาในการเดินทางอัตโนมัติ (Dynamic Travel Time) บนทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 และหมายเลข 9 30,000,000.00 14/11/2566 - กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
58 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โครงการงานกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน คุ้งสำเภา - ไร่พัฒนา 910,700.00 14/11/2566 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
59 งานจ้างตัดเย็บเครื่องแต่งกายบุคลากรเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง 6,223,000.00 13/11/2566 - กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
60 โครงการปรับปรุงห้องประชุมออนไลน์อัจฉริยะเพื่อสนับสนุนภารกิจงานบริหารเครื่องจักรกลและการเงินการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ 3,500,000.00 13/11/2566 eb/งท/3/2567 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
แสดง 46 ถึง 60 จาก 18,664 รายการ