กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
16 งานจ้างเหมาก่อสร้างเจาะ Bored Pile ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน 320 ม. จำนวน 660 ม. จำนวน 2 รายการ ส่งหน้างาน เพื่อใช้ในงานกิจกรรมพัฒนาสะพานเเละระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2437 ตอน สามเเยกเกษตร-เทศบาลตำบลพิมาย กม.ดำเนินการ กม. 2+007.570 (LT.) 3,423,500.00 07/02/2567 eb-สพ.2/กพ.2/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
17 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 2 รายการ โดยขนส่งที่โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ ระหว่าง กม. 72+225 - กม.77+415 รวมระยะทาง 5.190 กม. 1,042,524.00 07/02/2567 - ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
18 งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงและเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน ระหว่าง กม.0+150-กม.0+837 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 12,550.00 SQ.M. 8,440,000.00 07/02/2567 ธบ./e/8/2567 แขวงทางหลวงธนบุรี
19 ซื้อวัสดุคัดเลือก ก ช่วงดำเนินการที่ 3 (ตามมาตรฐานที่ ทล.-ม. 208/2532, ค่า CBR ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10) จำนวน 4,416 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4081 ตอน ท่านางพรหม - จงเก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 666,816.00 26/01/2567 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
20 งานซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน พร้อมติดตั้ง จำนวน 191 เครื่อง 6,217,000.00 29/01/2567 - กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
21 งานเปลี่ยนทดแทนและปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 50,000,000.00 29/01/2567 - กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
22 โครงการจ้างผลิตเครื่องจักรกล จ้างปรับปรุงสภาพและสมรรถนะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ และติดตั้งเครื่องดูดกวาดถนน ขนาดถังบรรจุไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 คัน 16,400,000.00 26/01/2567 eb/งท/10/2567 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
23 งานจ้างเหมาขุดล้อมแพ๊คตุ้ม พร้อมย้ายปลูกต้นตาลฟ้า โดยการขุดล้อมแพ๊คตุ้มพร้อมย้ายปลูก บำรุงรักษา ป้องกัน กำจัดด้วงแมลง พร้อมยาเร่งรากต้นตาลฟ้า ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอน ทางต่างระดับห้วยใหญ่ - บ้านอำเภอ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - ก 970,020.00 26/01/2567 ว.67-118 แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
24 งานจ้างเหมาก่อสร้าง NEW CONCRETE BRIDGE จำนวน 2 แห่ง โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายทางเลี่ยงเมืองลำปาง ระหว่าง กม.0+000–กม.2+400 9,159,000.00 25/12/2566 eb-ศลป. /2567 ศูนย์สร้างทางลำปาง
25 ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบำรุงรักษาภูมิทัศน์ทางหลวงบริเวณเกาะกลาง ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ ระหว่าง กม.36+370 - กม.41+940 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 813,862.58 22/01/2567 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
26 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2567 ทางหลวงหมายเลข 1099 ตอน บ่อหลวง - แม่ตื่น ระหว่าง กม.118+500 - กม.118+550 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,028,034.00 22/01/2567 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
27 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2567 ทางหลวงหมายเลข 1099 ตอน บ่อหลวง - แม่ตื่น ระหว่าง กม.122+050 - กม.122+100 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,327,748.00 22/01/2567 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
28 งานเปลี่ยนทดแทนและปรับปรุงระบบอำนวยการจราจร ช่วงชลบุรี - พัทยา บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 20,000,000.00 22/01/2567 - กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
29 งานซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 5 รายการ ( ส่งศูนย์ ) เพื่อใช้ในงานพัฒนาสะพานเเละระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2437 ตอน สามเเยกเกษตร-เทศบาลตำบลพิมาย กม.ดำเนินการ กม. 2+007.570 5,100,000.00 22/01/2567 eb-สพ.2/กพ.6-4/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
30 โครงการจัดทำชิ้นส่วนและอุปกรณ์เครื่องจักรกลต้นแบบสำหรับจ้างปรับปรุงสภาพและสมรรถนะรถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ และติดตั้งถังบรรทุกน้ำแบบสแตนเลสขนาดไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร พร้อมชุดเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 คัน 1,400,000.00 19/01/2567 eb/งท/9/2567 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
แสดง 16 ถึง 30 จาก 18,825 รายการ