กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
22306 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยที่มีส่วนประกอบของยางพารา (เสาหลักนำทางยางพารา) ในสายทางควบคุมของแขวงทางหลวงกาญจนบุรี ปริมาณงาน 4 แห่ง (1,175 ต้น) 4,350,000.00 14/02/2562 TOR 4,350,000 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
22307 จ้างถมดินคอสะพานและลาดยาง จำนวน 1 โครงการ 1,505,000.00 14/02/2562 6202722790 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
22308 จ้างถมดินคอสะพานและลาดยาง จำนวน 1 โครงการ 1,379,000.00 14/02/2562 62027227970 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
22309 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทางและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย ก่อสร้างขยายผิวจราจร สายทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๕ ตอน บุรีรัมย์ - แสลงโทน 41,000,000.00 13/02/2562 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
22310 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งใหม่สำหรับเสาไฟฟ้าเดิม (RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง เลขที่ DWG NO. EE - 105 ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1303 ตอน นาโหนด - ห้วยทราย ระหว่าง กม.1180+985 - กม.1181+615 ปริมาณงาน 38 659,000.00 18/02/2562 TOR แขวงทางหลวงพัทลุง
22311 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งใหม่สำหรับเสาไฟฟ้าเดิม (RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง เลขที่ DWG NO. EE -105 ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0601 ตอน ไม้เสียบ - สี่แยกโพธิ์ทอง ระหว่าง กม.358+890 - กม.358+960 และ กม 787,000.00 13/02/2562 TOR แขวงทางหลวงพัทลุง
22312 งานโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงอยุธยา ปริมาณงาน 1,198 ต้น 4,350,000.00 13/02/2562 เผยแพร่ -ร่างขอบเขต เสาหลักนำทางยางพารา แขวงทางหลวงอยุธยา
22313 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี ๒๕๖๒ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนวังยาว - หนองหมู ที่ กม.๒๔๑+๐๑๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 5,000,000.00 13/02/2562 - แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
22314 งานแผนยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงอยุธยา ปริมาณงาน 1,440 ต้น 5,230,000.00 13/02/2562 เผยแพร่ -ร่างขอบเขต เสาหลักนำทางยางพารา แขวงทางหลวงอยุธยา
22315 จ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา (แบบสี่เหลี่ยม) 5,229,000.00 13/02/2562 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
22316 งานจ้างเหมาโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด 4,350,000.00 13/02/2562 - แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
22317 งานจ้างเหมาค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงจันทบุรี เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,154 ต้น 4,347,551.00 13/02/2562 - แขวงทางหลวงจันทบุรี
22318 จ้างเหมาทำการงานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0202 ตอน บ่อทอง-มอจะบก ระหว่าง กม.92+750 - กม.92+850 ปริมาณงาน 1 แห่ง 2,800,000.00 12/02/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
22319 งานจ้างเหมากิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี ๒๕๖๒ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน นบปริง - นิคม ที่ กม.๓+๖๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 1,770,000.00 12/02/2562 พง.e-b/26/2562 แขวงทางหลวงพังงา
22320 งานจ้างเหมากิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี ๒๕๖๒ ทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บางเหรียง – พนม ที่ กม.๑๘+๕๖๑ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 900,000.00 12/02/2562 พง.e-b/25/2562 แขวงทางหลวงพังงา
แสดง 22,306 ถึง 22,320 จาก 22,980 รายการ