กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
18856 ประกวดราคาซื้อ CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE ปริมาณงาน 20,490 CU.M.(LOOSE) ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน คลองห้วยไผ - เทศบาลลำนารายณ์ - ช่องสำราญ ระหว่าง กม.86+400 - กม.90+400 5,163,480.00 27/03/2563 ศกจ.(พ.1)/eb.11/2563 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
18857 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ 2,219,800.00 27/03/2563 eb1/......../2563 กองการพัสดุ
18858 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3456 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองกระดี่ - คลองข่อย ระหว่าง กม.0+100 - กม.3+254 ปริมาณงาน 28,386 ตร.ม. แขวงทางหลวงอุทัยธานี 12,500,000.00 26/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 12
18859 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคปี 2563 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0302 ตอน การุ้ง - อุทัยธานี ระหว่าง กม.121+450 - กม.122+741 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.291 กม.) แขวงทางหลวงอุทัยธานี 12,000,000.00 26/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 12
18860 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคปี 2563 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0200 ตอน ลาดบัวหลวง - สาลี (ตอน 1) ระหว่าง กม.445+500 - กม.46+600 ( เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1.แห่ง (1.100 กม.) แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) 15,000,000.00 26/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 12
18861 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 32000 งาน ปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0303 ตอน ศรีประจันต์ - ปากน้ำ ระหว่าง กม.123+915 - กม.126+925 ปริมาณงาน 1 แห่ง (4,315 ตร.ม.) แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 20,000,000.00 26/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 12
18862 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0201 ตอน หนองแวง - ท่ากกแดง ระหว่าง กม.42+000 - กม.43+188 ปริมาณงาน 1 แห่ง (33 ต้น) 1,387,000.00 26/03/2563 แขวงทางหลวงบึงกาฬ
18863 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๑, ๐๕๐๒, ๐๕๐๓ ตอน สระพัง - เขาวัง, เขาวัง - สระพระ, สระพระ - ห้วยทรายใต้ ปริมาณงาน ๑๔ แห่ง 20,000,000.00 26/03/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบุรี
18864 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรเเละขนส่ง รหัสงาน ๑๑๑๐๐ กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอน เขาวัง - สระพระ ระหว่าง กม.๑๗๐+๑๕๓ - กม.๑๗๑+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ เเห่ง 20,000,000.00 26/03/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบุรี
18865 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๕๑๐๐ งานปรับปรุง ผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอน เขาวัง - สระพระ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๖๐+๗๖๕ - กม.๑๖๒+๑๖๐ เเละ กม.๑๖๓+๐๒๐ - กม.๑๖๓+๗๕๕ LT.ปริมาณงาน ๓๑,๖๕๕.๐๐ SQ.M. 15,000,000.00 26/03/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบุรี
18866 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวเเอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน สระพระ - ห้วยทรายใต้ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๗๕+๔๘๐ - กม.๑๗๗+๔๖๕ LT. ปริมาณงาน ๓๐,๕๐๗.๐๐ SQ.M. 19,000,000.00 26/03/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบุรี
18867 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวเเอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน สระพระ - ห้วยทรายใต้ ตอน ๓ ระหว่าง กม.๑๘๙+๐๐๐ - กม.๑๙๑+๓๗๐ RT. ปริมาณงาน ๓๓,๙๕๔.๐๐ SQ.M 20,000,000.00 26/03/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบุรี
18868 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๕๒๐๐ งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๓๔๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หนองควง - หนองหญ้าปล้อง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๐+๓๗๐ - กม.๑๒+๑๐๐ ปริมาณงาน ๒๐,๕๕๐.๐๐ SQ.M. 12,000,000.00 26/03/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบุรี
18869 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอนสระพระ - ห้วยทรายใต้ ระหว่าง กม.๒๐๕+๕๕๐ - กม.๒๐๗+๒๗๕ LT. ปริมาณงาน ๒๔,๘๒๐.๐๐ SQ.M. 13,000,000.00 26/03/2563 - แขวงทางหลวงเพชรบุรี
18870 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 25300 ปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน แยกภาคเหนือ - ขุนตาน ตอน 2 ระหว่าง กม.498+524 - กม.500+189 11,000,000.00 26/03/2563 ลป.1(b)/23/2563 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
แสดง 18,856 ถึง 18,870 จาก 22,980 รายการ