กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
18796 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1288 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหลวง-เปิ่งเคลิ่ง ตอน 2 ระหว่าง กม.60+250-กม.62+000 (เป็นช่วงๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,000,000.00 27/03/2563 สทล.4 ขท.ตากที่ 2 (แม่สอด).1/514/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
18797 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0503 ตอน ระยอง-กะเฉด ระหว่าง กม.247+394 - กม.247+884 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 14,000,000.00 27/03/2563 - แขวงทางหลวงระยอง
18798 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0101 ตอน แม่สอด-ห้วยน้ำริน ตอน 5 ระหว่าง กม.63+355-กม.64+839 (เป็นช่วงๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,600,000.00 27/03/2563 สทล.4 ขท.ตากที่ 2 (แม่สอด).1/512/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
18799 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3191 ตอนควบคุม 0102 ตอน แยกนิคมพัฒนา - อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ตอน 1 ระหว่าง กม.20+142 - กม.21+970 ปริมาณงาน 40,220 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 15,000,000.00 27/03/2563 - แขวงทางหลวงระยอง
18800 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 207 สาย บ.วัด - อ.ประทาย 1,000,000,000.00 27/03/2563 - สำนักก่อสร้างทางที่ 2
18801 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0402 ตอน หลักร้อยหกสิบ-โนนสว่าง ระหว่าง กม.298+390-กม.300+611 ปริมาณงาน 47 ต้น 1,982,000.00 27/03/2563 - แขวงทางหลวงเลยที่ 1
18802 จ้างเหมาทำการงานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0101 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - หินหล่อง ที่ กม.19+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 7,000,000.00 27/03/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
18803 งานจ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอนควบคุม ๐๗๐๓ ตอน เขาสมิง - แม่น้ำตราด ระหว่าง กม.๓๙๐+๕๓๐ - กม.๓๙๑+๑๒๐ ปริมาณงาน ๙๐๐ เมตร 1,795,000.00 27/03/2563 ประกาศลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงตราด
18804 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 105 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยบง-แม่สลิดหลวง ตอน 2 ระหว่าง กม.24+325-กม.26+050 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27,500,000.00 27/03/2563 สทล.4/172/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
18805 จ้างก่อสร้าง ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๑๓๓๕ ตอน ห้วยเดื่อ-หัวทุ่ง ระหว่าง กม.๒+๗๘๕-กม.๑๑+๗๓๕ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๗๔ ต้น) 2,988,000.00 27/03/2563 - แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
18806 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอน ซับประดู่ – สี่แยกปักธงชัย ระหว่าง กม.16+100 – กม.24+076 LT. และทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สี่แยกปักธงชัย - หนองมัน ตอน 2 ระหว่าง กม.41+065 - กม.43+000 RT., กม.62+570 - กม.68+605 LT., กม.69+200 - กม.71+609 LT., กม.67+000 – กม.70+400 RT. และ กม.73+527 - กม.75+800 LT. ผลผลิต 6 แห่ง (ปริมาณงาน 3,000 อัน) 1,500,000.00 27/03/2563 คค 06058/พ.1E/ /2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
18807 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0501 ตอน วังน้ำเขียว - ดอนขวาง ตอน 4 ระหว่าง กม.228+097–กม.229+105 LT., RT. และ กม.229+741 - กม.230+137 LT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 70 ต้น) 2,970,000.00 27/03/2563 คค 06058/พ.1E/ /2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
18808 จ้างก่อสร้าง ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สันติสุข-วังเหนือ ระหว่าง กม.๗๘+๔๗๕-กม.๘๐+๙๖๐ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๗๒ ต้น) 2,937,000.00 27/03/2563 - แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
18809 งานจ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอนควบคุม ๐๗๐๓ ตอน เขาสมิง - แม่น้ำตราด ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓๘๕+๕๓๐ - กม.๓๘๕+๘๘๐ ปริมาณงาน ๕๓๒ เมตร 1,060,000.00 27/03/2563 ประกาศลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงตราด
18810 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0501 ตอน วังน้ำเขียว – ดอนขวาง ตอน 3 ระหว่าง กม.226+034 – กม.227+114 และ กม.227+566 - กม.227+782 เป็นแห่งๆ ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 70 ต้น) 2,970,000.00 27/03/2563 คค 06058/พ.1E/ /2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
แสดง 18,796 ถึง 18,810 จาก 22,980 รายการ