กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
18781 จ้างก่อสร้าง ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๑๐๐ งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ ตอน ดงสันเงิน-ขามแดง ระหว่าง กม.๑๐+๐๐๐-กม.๑๘+๕๗๙ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๖,๖๗๓ ตร.ม.) 2,663,000.00 27/03/2563 - แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
18782 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1267 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่สลิดหลวง-แม่ระเมิง ตอน 2 ระหว่าง กม.21+138-กม.27+641 (เป็นช่วงๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,000,000.00 27/03/2563 สทล.4 ขท.ตากที่ 2 (แม่สอด).1/510/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
18783 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย อ.พัทยา - อ.สัตหีบ ตอน 3 1,150,000,000.00 27/03/2563 - สำนักก่อสร้างทางที่ 2
18784 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข ๔๒๐๒ ตอน ช่องพลี-หาดนพรัตน์ธารา ระหว่าง กม.๐+๒๐๐ – กม.๑+๐๐๔ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 18,000,000.00 27/03/2563 17/2563 แขวงทางหลวงกระบี่
18785 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1402 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเดิมม่อนหินเหล็กไฟ ระหว่าง กม.0+791-กม.1+764 (เป็นช่วงๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,000,000.00 27/03/2563 สทล.4 ขท.ตากที่ 2 (แม่สอด).1/513/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
18786 ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี ๒๕๖๓ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๔๘ ตอน น้ำซึม - คีรีวงกต ตอน ๙ ระหว่าง กม. ๗๒+๖๓๕ – กม. ๗๔+๒๒๒ 1,995,000.00 27/03/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
18787 จ้างเหมา ทำการปรับปรุงทางผิวแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอนนครศรีธรรมราช - เสาธง ตอน 2 ระหว่าง กม.2+220 ถึง กม.4+750 LT.,RT. (เป็นตอนๆ) 16,000,000.00 26/03/2563 - แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
18788 จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4141 ตอนหน้าทับ - ทอนหงส์ ระหว่าง กม.0+520 ถึง กม.1+737 10,500,000.00 26/03/2563 - แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
18789 จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4161 ตอนสิชล - จอมทอง ระหว่าง กม.1+300 ถึง กม.4+100 LT.,RT. (เป็นตอนๆ) 15,000,000.00 26/03/2563 - แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
18790 จ้างก่อสร้าง ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน สามัคคี - บ้านหวด ตอน ๒ ระหว่าง กม.๗๑๔+๗๒๖-กม.๗๑๗+๔๖๕ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๖๖ ต้น) 2,575,000.00 27/03/2563 - แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
18791 งานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทำการจ้างเหมาปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 367 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเลี่ยงเมืองกาญจนบุรี ระหว่าง กม.0+837 - กม.1+837 และ กม.2+105 - กม.3+205 ปริมาณงาน 2 แห่ง 1,000,000.00 27/03/2563 กจ./eb/4/2563 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
18792 งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสายทางเลี่ยงเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก) ตอน 1 จ.หนองคาย 1 แห่ง 1,600,000,000.00 27/03/2563 - สำนักก่อสร้างสะพาน
18793 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1090 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยน้ำริน-อุ้มผาง ตอน 2 ระหว่าง กม.143+142-กม.154+204 (เป็นช่วงๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,000,000.00 27/03/2563 สทล.4 ขท.ตากที่ 2 (แม่สอด).1/511/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
18794 งานจ้างเหมาทำงานไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0203 ตอน วังขอน - ดอนแจง ตอน 2 ระหว่าง กม.74+625 - กม.74+990 ปริมาณงาน 1 แห่ง 1,200,000.00 27/03/2563 - แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
18795 งานจ้างเหมาทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3240 ตอนควบคุม 0102 ตอน สำนักตะแบก - เขาไม้แก้ว ระหว่าง กม.15+700 - กม.18+100 ปริมาณงาน 29,150 ตร.ม. 10,500,000.00 27/03/2563 ชบ.2/eb/21/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
แสดง 18,781 ถึง 18,795 จาก 22,980 รายการ