กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
18496 งานจ้างเหมาทำงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0402 ตอน พัทยา - บ้านฉาง ระหว่าง กม.154+825 - กม.156+773 RT ปริมาณงาน 17,250 ตร.ม. 9,900,000.00 13/12/2561 ชบ.2/eb/27/2562 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
18497 งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีราชา - พัทยา ระหว่าง กม.129+469 - กม.130+306 ปริมาณงาน 24,716 ตร.ม. 9,990,000.00 13/12/2561 ชบ.2/eb/26/2562 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
18498 งานจ้างเหมาทำงานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอนควบคุม 0500 ตอน ทางต่างระดับคีรี - พัทยา ระหว่าง กม.80+144 - กม.116+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 4,999,000.00 13/12/2561 ชบ.2/eb/28/2562 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
18499 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน หนองกี่ - โนนศรีคูณ ระหว่าง กม.๓๓+๔๙๐ - กม.๓๔+๒๐๐ ปริมาณงาน ๑๕,๕๔๒ ตารางเมตร 9,990,000.00 13/12/2561 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
18500 งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 (เพิ่มเติม) รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 215 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร้อยเอ็ด - สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.20+500 - กม.22+720 ปริมาณงาน 26,940 ตร.ม. 9,998,000.00 13/12/2561 - แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
18501 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน หนองกี่ - โนนศรีคูณ ระหว่าง กม.๓๓+๔๙๐ - กม.๓๔+๒๐๐ ปริมาณงาน ๑๕,๕๔๒ ตารางเมตร 9,990,000.00 13/12/2561 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
18502 งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 (เพิ่มเติม) รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2044 ตอนควบคุม 0102 ตอน หนองดง – โพนทอง ระหว่าง กม.39+735 – กม.41+950 ปริมาณงาน 26,580 ตร.ม. 9,990,000.00 13/12/2561 - แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
18503 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน ลำปลายมาศ - หนองม้า ตอน ๑ ระหว่าง กม.๙๗+๘๐๐ - กม.๙๘+๔๘๕ ปริมาณงาน ๑๔,๘๘๕ ตารางเมตร 9,990,000.00 13/12/2561 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
18504 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน ลำปลายมาศ - หนองม้า ตอน ๑ ระหว่าง กม.๙๗+๘๐๐ - กม.๙๘+๔๘๕ ปริมาณงาน ๑๔,๘๘๕ ตารางเมตร 9,990,000.00 13/12/2561 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
18505 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟ้ลค์ ตามแบบก่อสร้างส่วนสำรวจและออก แบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข ๓๓๓ ตอนควบคุม 0๓๐? ตอน บ้านไร่ - การุ้ง ระหว่าง กม.๙๘+0๕๑ - กม.๙๙+0๔๔ ระยะทางยาว 0.๙๙๓ กม. 9,839,098.64 13/12/2561 - แขวงทางหลวงอุทัยธานี
18506 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทาหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0804 ตอน วังไผ่ - โนนปอแดง ตอน 1 ระหว่าง กม.373 + 000 - กม.375 + 000 (ขาล่อง) เป็นตอนๆ ปริมาณงาน 0.897 กม. 9,990,000.00 12/12/2561 - แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
18507 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี พ.ศ.๒๕๖๒ รหัสงาน ๒๓๒๐๐ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สำเภาทอง-สันติสุข ระหว่าง กม.๔๕+๐๐๐-กม.๔๙+๕๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑๑,๑๐๐ ตร.ม. 9,998,000.00 13/12/2561 eb.ลป./๒๕/๒๕๖๒ แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
18508 งานจ้างเหมาทำชั้นพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์ (CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE) ปริมาณงาน 6,038 ลบ.ม.(แน่น) ระหว่าง กม.6+700-กม.8+275 โครงการทางหลวงหมายเลข 127 ตอน ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2 4,558,690.00 13/12/2561 eb-ศลป...../2562 ศูนย์สร้างทางลำปาง
18509 จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๒ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หลังสวน - ปากน้ำหลังสวน ระหว่าง กม.๑+๕๐๐ - กม.๒+๓๙๐ ปริมาณงาน ๑๙,๒๕๗ ตร.ม. 9,990,000.00 13/12/2561 332-eb-ชพ.27/2562 แขวงทางหลวงชุมพร
18510 งานจ้างเหมาทำชั้นพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์ (CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE) ปริมาณงาน 5,023 ลบ.ม.(แน่น) ระหว่าง กม.5+100-กม.6+700 โครงการทางหลวงหมายเลข 127 ตอน ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 1 3,857,664.00 13/12/2561 eb-ศลป...../2562 ศูนย์สร้างทางลำปาง
แสดง 18,496 ถึง 18,510 จาก 18,825 รายการ