กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
18481 จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2562 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน สี่แยกโรงต้ม - ช่องสามหมอ ระหว่าง กม.152+000 - กม.153+290 (RT.) 9,900,000.00 17/12/2561 - แขวงทางหลวงชัยภูมิ
18482 โครงการส่งเสริมสนับสนุน ประชาสัมพันธ์ ทำการตลาดท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสนับสนุนการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด (ป้ายแนะนำเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว) จังหวัดเลย สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงเลยที่ 5,000,000.00 17/12/2561 - แขวงทางหลวงเลยที่ 1
18483 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3222 ตอนควบคุม 0100 ตอนแก่งคอย-เขาเพิ่ม ระหว่าง กม.1+500 - กม.3+500 (เป็นช่วงๆ) 9,990,000.00 17/12/2561 สบ.(E)/8/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
18484 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวสแตนเลสกันตก ริมทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองคาย - ปากสวย ระหว่าง กม.1+882 - กม.2+225 ระยะทางดำเนินการ 0.362 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (362 เมตร) ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน 1,125,000.00 17/12/2561 Eคค06023/พ.5.1/20/2561 แขวงทางหลวงหนองคาย
18485 งานจ้างเหมาทำงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3259 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างเก็บน้ำสียัด – หนองคอก ระหว่าง กม.0+000 – กม.2+000 ปริมาณงาน 18,000 ตร.ม. 9,950,000.00 14/12/2561 - แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
18486 โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลและการเงินการบัญชี เพื่อการบริหารจัดการ 4,552,200.00 17/12/2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
18487 จ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2311 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองสองห้อง – หนองขวาง ระหว่าง กม.3+987 – กม.10+212 ปริมาณงาน 156 ต้น 6,766,000.00 14/12/2561 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
18488 งานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวงทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0101 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว – หินหล่อง ที่ กม.0+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13,055,000.00 14/12/2561 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
18489 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน แม่ทะลาย-หัวโท ระหว่าง กม.๑๐๒+๓๐๐-กม.๑๐๓+๗๐๐ ปริมาณงาน ๑๔,๒๔๒ ตร.ม. จำนวน ๘ รายการ 9,898,000.00 14/12/2561 คค 06009/......./2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
18490 จ้างเหมาทำการก่อสร้างบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1177 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนระเบียง - ป่าไร่หลวง ระหว่าง กม.8+424 - กม.10+370 9,900,000.00 14/12/2561 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
18491 จ้างเหมาทำการก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0401 ตอน สากเหล็ก – กกไม้แดง ระหว่าง กม.199+080 – กม.201+325 LT. รวมปริมาณงาน 25,185.00 ตร.ม. 9,900,000.00 14/12/2561 สทล.5 ขท.พิษณุโลกที่ 2(วังทอง)/2.1/3/882/2561 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
18492 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารที่ทำการสถานีตำรวจทางหลวงขนาดเล็ก ตามแบบมาตรฐานที่ ตร.กก.05/59 สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 10,800,000.00 14/12/2561 - แขวงทางหลวงตรัง
18493 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๘๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองบุรีรัมย์ ระหว่าง กม.๓+๒๓๕ - กม.๔+๕๕๕ RT. ปริมาณงาน ๑๓,๒๓๐ ตารางเมตร 9,999,000.00 14/12/2561 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
18494 ประกวดราคาจ้างทำงานจ้างเหมาบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1162 ตอนควบคุม 0100 ตอน ไผ่งาม - น้ำมวบ ระหว่าง กม.20+000 - กม.22+450 9,999,000.00 14/12/2561 คค06015(พ.1)/17/2562 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
18495 โครงการการตลาดและประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กิจกรรมจัดทำป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยว ๓ ภาษา ในสายทางสังกัดแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ 10,000,000.00 12/12/2561 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
แสดง 18,481 ถึง 18,495 จาก 18,826 รายการ