กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
18451 จ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรกว้าง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๐๘ ตอน ห้วยละเวี้ย - ระกา ระหว่าง กม.๑๗+๕๐๐ - ๑๘+๐๐๐ ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง ๑๔.๐๐ เมตร เกาะกลางกว้าง ๒.๗๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๒.๕๐ เมตร ระยะทาง ๐.๕๐๐ กิโลเมตร 15,000,000.00 20/12/2561 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
18452 จ้างเหมาทำการงานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข ๔๑๓๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หลังสวน - ละแม ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๒๑+๕๐๐ และทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สี่แยกละแม - สวนแตง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑๓+๘๒๒ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 3,609,600.00 20/12/2561 - แขวงทางหลวงชุมพร
18453 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร ในทางหลวงหมายเลข 3363 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนแสลบ - ช่องด่าน ระหว่าง กม.12+070 - กม.12+643 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1,895 ตร.ม. 4,000,000.00 19/12/2561 - แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
18454 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สรรพยา - สรรคบุรี ระหว่าง กม.๔+๑๕๐ - กม.๕+๐๙๕ ระยะทาง ๐.๙๔๕ กม. ปริมาณงาน ๘,๕๐๕ ตร.ม. 9,900,000.00 20/12/2561 ชน./eb/16/2562 แขวงทางหลวงชัยนาท
18455 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน แยกไปเขื่อนเจ้าพระยา - คลองมอญ ระหว่าง กม.๑+๕๐๐ - กม.๒+๗๗๕ ระยะทาง ๑.๒๗๕ กม. ปริมาณงาน ๑๑,๔๗๕ ตร.ม. 9,900,000.00 20/12/2561 ชน./eb/17/2562 แขวงทางหลวงชัยนาท
18456 จ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3401 ตอนควบคุม 0100 ตอน เนินโมก - ทับร้าง ระหว่าง กม.25+925 - กม.27+864 9,900,000.00 19/12/2561 - แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
18457 งานจ้างเหมาทำงานบำรุงปกติ บนทางหลวงหมายเลข 347 ตอนควบคุม 0200 ตอน บางกระสั้น - บางปะหัน ระหว่าง กม.20+643-กม.49+141 ปริมาณงาน 1 สายทาง 4,996,000.00 19/12/2561 ร่างขอบเขต งานจ้างเหมาบำรุงปกติ ทล.347 แขวงทางหลวงอยุธยา
18458 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน ลำปลายมาศ - หนองม้า ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๐๑+๔๕๕ - กม.๑๐๒+๗๐๐ ปริมาณงาน ๒๕,๒๙๕ ตารางเมตร 9,990,000.00 19/12/2561 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
18459 งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอน บ้านโตก - บุ่งน้ำเต้า ระหว่าง กม.๒๒๘+๑๙๐ - กม.๒๒๙+๔๔๕ ด้านขวาทาง 9,999,900.00 19/12/2561 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
18460 งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๘๕ ตอน นายม - เพชรบูรณ์ ระหว่าง กม.๑๓+๔๓๕ - กม.๑๕+๑๒๐ 9,999,900.00 19/12/2561 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
18461 งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน น้ำดุก - ห้วยซำมะคาว ระหว่าง กม.๓๗๕+๙๕๘ - กม.๓๗๕+๙๘๕ RT. 5,000,000.00 19/12/2561 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
18462 จ้างเหมาทำการงานบำรุงปกติ ปี 2562 ของแขวงทางหลวงตรัง ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านช่อง-หาดเลา ระหว่าง กม.0+000-กม.29+870 รวมระยะทาง 29.870 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 4,998,700.00 19/12/2561 - แขวงทางหลวงตรัง
18463 จ้างก่อสร้างสะพาน NEW CONCRETE BRIDGE สะพานชนิด SLAB TYPE SPAN (10.00x3) = 30 M. Skew 10 องศา กม.4+396 ปริมาณงาน 30 เมตร โครงการทางหลวงหมายเลข 127 ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 1 3,199,000.00 14/12/2561 eb-ศลป...../2562 ศูนย์สร้างทางลำปาง
18464 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0503 ตอน ระยอง - กะเฉด ที่ กม.227+243 (สามแยกค่ายทหารพัน ร.7) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,182,000.00 19/12/2561 // แขวงทางหลวงระยอง
18465 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 1331 ตอนควบคุม 0100 ตอน พรานกระต่าย - ลานไผ่ ระหว่าง กม.2+515 - กม.3+720 ปริมาณงาน 10,845 ตร.ม. 5,600,000.00 19/12/2561 - แขวงทางหลวงตากที่ 1
แสดง 18,451 ถึง 18,465 จาก 18,827 รายการ