กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
151 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน พล - บ้านไผ่ ตอน 2 ระหว่าง กม.286+221 (LT.) - กม.289+905 (LT.) 15,000,000.00 13/05/2567 คค 06042/พ.1/EB/ /2567 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
152 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2062 ตอน บ้านทุ่ม - มัญจาคีรี ตอน 1 ระหว่าง กม.6+180 - กม.6+425 , กม.14+220 - กม.14+880 และ กม.34+455 - กม.35+540 15,000,000.00 13/05/2567 คค 06042/พ.1/EB/ /2567 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
153 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๒๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน หนองแก - บ้านฝาง ตอน ๖ ระหว่าง กม.๕๒๙+๗๘๕ LT. - กม.๕๓๑+๒๔๕ LT., กม.๕๓๑+๘๕๐ LT. - กม.๕๓๓+๖๐๘ LT. 15,000,000.00 13/05/2567 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
154 งานจ้างเหมาทำงานค่าก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สารวัตร 10 คูหา ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล.(ชลบุรี) จำนวน 1 แห่ง 9,800,000.00 13/05/2567 ชบ.2/eb/22/2567 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
155 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๒๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน โนนหัน - ผานกเค้า ตอน ๔ ระหว่าง กม.๒๓๔+๓๕๐ - กม.๒๓๕+๕๓๕ 15,000,000.00 13/05/2567 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
156 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๒๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน ห้วยซำมะคาว - ร่องแซง ตอน ๕ ระหว่าง กม.๔๕๔+๓๙๐ RT. - กม.๔๕๕+๐๐๐ RT., กม.๔๕๕+๕๒๐ LT. - กม.๔๕๘+๙๔๔ LT. 15,000,000.00 13/05/2567 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
157 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบน ทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 33400 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความ ปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 2111 ตอน พยุห์ - โพนปลัด ระหว่าง กม.1+408 - กม. 2+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30,000,000.00 10/04/2567 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
158 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๒๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช่องสามหมอ - บ้านแข้ ตอน ๕ ระหว่าง กม.๑๖๙+๗๐๐ LT. - กม.๑๗๓+๐๘๐ LT. 15,000,000.00 13/05/2567 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
159 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใข้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน หนองแก - บ้านฝาง ตอน 5 ระหว่าง กม.515+525 RT. - กม.519+700 RT. 15,000,000.00 13/05/2567 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
160 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่าง ภาค ปี 2567 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะ โครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวง หมายเลข 2171 ตอน ท่าโพธิ์ศรี - น้ำยืน ระหว่าง กม.0+600 - กม.7+325 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 29,999,700.00 09/04/2567 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
161 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวง หมายเลข 2125 ตอน บ้านไฮ - กันทรารมย์ ตอน 3 ระหว่าง กม.33+000 - กม.35+220 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 21,802 ตารางเมตร 14,999,600.00 09/04/2567 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
162 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0502 ตอน น้ำปาด - นาไพร ระหว่าง กม.360+500 - กม.361+585 35,000,000.00 13/05/2567 - สำนักงานทางหลวงที่ 5
163 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวง หมายเลข 2214 ตอน นากระแซง - บ้านดวน ตอน 4 ระหว่าง กม.36+600 - กม.41+700 (เป็น ตอนๆ) ปริมาณงาน 21,875 ตารางเมตร 14,999,800.00 09/04/2567 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
164 งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความปลอดภัยเส้นทางคมนาคมทางหลวง ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0502 ตอน น้ำปาด - นาไพร กม.366+945 - กม.370+620 (เป็นช่วงๆ) ตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 5,110,000.00 13/05/2567 - แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
165 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี 2567 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน อุดรธานี - น้ำสวย ตอน 2 ระหว่าง กม.470+095 - กม.471+972 9,000,000.00 13/05/2567 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
แสดง 151 ถึง 165 จาก 22,980 รายการ