กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
136 จ้างเหมาโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่เกษตรจังหวัดพะเยา กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและติดตั้งราวกันอันตราย เพื่อรองรับการพัฒนาด้านการขนส่งการเกษตร ทางหลวงหมายเลข 1188 ตอน ปง -ห้วยกอก ระหว่าง กม.2+800 - กม.25+210 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 10,000,000.00 07/06/2567 TOR 19/67 แขวงทางหลวงพะเยา
137 งานอำนวยความปลอดภัยติดตั้งราวกันอันตรายแบบลูกกลิ้งลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ (SAFETY ROLLING BARRIER) ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0201 ตอน ดอยนางแก้ว - แม่สรวย ระหว่าง กม. 55+290 - กม. 55+500 (ปริมาณงาน 1 แห่ง) 10,643,000.00 07/06/2567 - แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
138 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุม 0302 ตอน สว่างแดนดิน - สูงเนิน ตอน 6 ระหว่าง กม.136+882 - กม.137+930 (มีสะพาน 2 แห่ง รวมยาว 54 เมตร) ระยะทางดำเนินการ 1.073 กม. ปริมาณงาน 27,593 ตร.ม 9,000,000.00 21/05/2567 E06021/บ.3/37/2567 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
139 จ้างเหมาโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์เพื่อรองรับการค้าการลงทุนจังหวัดพะเยา กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและติดตั้งราวกันอันตราย เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง ทล. 1093 และ ทล. 1345 10,000,000.00 07/06/2567 TOR 18/67 แขวงทางหลวงพะเยา
140 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุม 0302 ตอน สว่างแดนดิน-สูงเนิน ตอน 3 ระหว่าง กม.112+875 - กม.115+585 RT. (มีสะพาน 3 แห่ง รวมยาว 75 เมตร)ระยะทางดำเนินการ 2.710 กม.ปริมาณงาน 28,562 ตร.ม. 9,000,000.00 21/05/2567 E06021/บ.3/35/2567 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
141 จ้างเหมาโครงการบูรณาการท่องเที่ยว กิจกรรมบำรุงทางหลวง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ทางหลวงหมายเลข 1251 ตอน บ้านถ้ำ - เชียงม่วน ระหว่าง กม.35+000 - กม.57+040 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 10,000,000.00 07/06/2567 TOR 17/67 แขวงทางหลวงพะเยา
142 จ้างเหมาโครงการบูรณาการท่องเที่ยว กิจกรรมบำรุงทางหลวง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ทางหลวงหมายเลข 1179 ตอน ฝายกวาง - ดอนเงิน ระหว่าง กม.11+700 -กม.30+915 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 10,000,000.00 07/06/2567 TOR 16/67 แขวงทางหลวงพะเยา
143 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุม 0302 ตอน สว่างแดนดิน-สูงเนิน ตอน5 ระหว่าง กม.107+730 - กม.110+085 RT. (มีสะพาน 2 แห่ง รวมยาว 51 เมตร) ระยะทางดำเนินการ 2.355 กม.ปริมาณงาน 30,422 ตร.ม. 9,500,000.00 21/05/2567 E06021/บ.3/36/2567 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
144 จ้างก่อสร้างงานบำรุงปกติ ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 21324 จ้างเหมาติดตั้งหลังคาสะพานลอย งานสะพานคนเดินข้ามหรือทางลอด ในทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตรัง-บ้านนา ที่ กม.3+093 พื้นที่ความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงย่านตาขาว 552,000.00 07/06/2567 - แขวงทางหลวงตรัง
145 วัสดุสำนักงาน 6,090.00 07/06/2567 539/40/67/248 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
146 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะทางหลวง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมบำรุงทางหลวง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ทางหลวงหมายเลข 1193 ตอน แม่ต๋ำ - แม่ใจ ระหว่าง กม.8+475 - กม.15+250 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30,500,000.00 06/06/2567 TOR 15/67 แขวงทางหลวงพะเยา
147 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 1403 ตอน แยกแม่กรณ์ - ห้วยพลู ระหว่าง กม.933+850 - กม.934+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15,000,000.00 06/06/2567 - แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
148 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช่้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุม 0302 ตอน สว่างแดนดิน - สูงเนิน ตอน 1 ระหว่าง กม.117+220 - กม.118+086 ระยะทางดำเนินการ 0.866 กม. ปริมาณงาน 21,192 ตร.ม. 9,500,000.00 24/05/2567 E06021/บ.3/34/2567 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
149 จ้างก่อสร้างโครงการยกระดับและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวคุณภาพสูงฝั่งอันดามัน (Premium Tourism Andaman) 29,977,000.00 06/06/2567 e-.../2567 แขวงทางหลวงกระบี่
150 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงที่บริเวณทางโค้งและเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในเส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ 20,000,000.00 06/06/2567 e-.../2567 แขวงทางหลวงกระบี่
แสดง 136 ถึง 150 จาก 23,229 รายการ