กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 งานซื้อเหล็กเสริมขนาดต่างๆ จำนวน 2 รายการ (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 2023 ตอนควบคุม 0102 ตอน ศรีธาตุ-วังสามหมอ ที่ กม.40+812,กม.40+949.500 501,215.00 07/05/2567 eb-สพ.2/ศว.1/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
2 งานซื้อเหล็กเสริมขนาดต่างๆ จำนวน 5 รายการ (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0301 ตอน นครราชสีมา-ดอนหวาย ตอน 2 ที่ กม.160+079(RT.) 800,055.00 07/05/2567 eb-สพ.2/ดน.2/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
3 งานซื้อเหล็กเสริมขนาดต่างๆ จำนวน 5 รายการ (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในงานกิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0301 ตอน นครราชสีมา-ดอนหวาย ตอน 1 ที่ กม.160+079(LT.) 738,935.00 07/05/2567 eb-สพ.2/นด.1/2567 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
4 โครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานและทันสมัยกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๒ ตอน วังยาว - หนองหมู ระหว่าง กม.๒๗๐+๐๙๐ - กม.๒๗๒+๓๒๐ จำนวน ๑๒๘ ดวงโคม 6,052,800.00 24/05/2567 - แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
5 กิจกรรม ปรับปรุงทางหลวงเพื่อรับรองการค้าทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 2410 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านเหล่า-ดอนกลอย ช่วง กม.8+330-กม.9+250 (เป็นช่วงๆ) อำเภอเมืองอุดรธานี และ กม.14+700-กม.18+000 (เป็นช่วงๆ) อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 50,000,000.00 24/05/2567 - แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
6 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทล. 3086 ตอน 202 ตอน ปลักประดู่ - ด่านช้าง กม.81+557 - กม.107+000 เป็นช่วงๆ , ทล.3306 ตอน 0100 ตอน หนองปรือ - สระกระโจม กม.49+030 - กม. 56+045 เป็นช่วงๆ , ทล.3468 ตอน 0100 ตอน จร้าใหม่ - เลาขวัญ กม.0+ 9,990,000.00 24/05/2567 - แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
7 กิจกรรมงานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3472 ตอนควบคุม 0100 ตอน อู่ทอง – ตลุงเหนือ กม.1+880 – กม.8+300 ตำบลอู่ทอง ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ปริมาณงาน 150 ต้น 7,770,000.00 24/05/2567 - แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
8 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทล 3422 ตอนควบคุม 0100 ตอน ลาดบัวหลวง - สองพี่น้อง ระหว่าง กม.14+500 - กม.28+990 เป็นช่วงๆ และ ทล 3260 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองวัลย์เปรียง - สองพี่น้อง ระหว่าง กม.8+000 - กม.10+289 เป็นช่วงๆ 20,000,000.00 24/05/2567 - แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
9 ราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย SINGLE W-BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM. TYPE I CLASS I ปริมาณงาน 360 เมตร เพื่อใช้งานก่อสร้างโครงการทางหลวงหมายเลข 1211 ตอน สวนดอก - ดงมะดะ ระหว่าง กม.27+200 - กม.30+215 607,680.00 07/05/2567 eb-ศลป./2567 ศูนย์สร้างทางลำปาง
10 งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๓๖๗ ตัดทางหลวงหมายเลข ๓๒๔ (แยกวังสารภี) จ.กาญจนบุรี ๑ แห่ง 650,000,000.00 24/05/2567 - สำนักก่อสร้างสะพาน
11 ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างผลิตเครื่องจักรกล จ้างติดตั้งชุดเครื่องตัดหญ้าไหล่ทางกับรถฟาร์มแทรคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า จำนวน 17 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17,000,000.00 24/05/2567 eb/งท/11/2567 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
12 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง ทางหลวงหมายเลข 346 ตอน แยกนพวงศ์ ถึง บางเลน ที่ กม.35+930 (แยกไทรน้อย) ปริมาณงาน 1 แห่ง 27,000,000.00 14/05/2567 สทล.13/TOR/57/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 13
13 โครงการเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งระบบโลจิสติกส์เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายคมนาคม เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวและกิ่งคู่ ขนาดเสาสูง 9.00 เมตร ทางหลวงหมายเลข 4142 ตอน บ้านใน-บ้านโฉ (เป็นช่วงๆ) 20,000,000.00 23/05/2567 - แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
14 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1342 ตอน ห้วยขึม - ปากห้วยอ้อย ระหว่าง กม.13+600 - กม.18+725 14,999,900.00 23/05/2567 - แขวงทางหลวงแพร่
15 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง 2 กิจกรรมพัฒนาเส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอนควบคุม 0202 ระหว่าง กม.94+125 - กม.95+450 40,000,000.00 23/05/2567 tor แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 22,980 รายการ