กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
46 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับกการคัดเลือกเเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคมพ.ศ. 2564) 0.00 20/05/2564 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
47 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับกการคัดเลือกเเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563) 0.00 20/05/2564 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
48 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 0.00 05/05/2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษยน 64 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
49 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 0.00 21/04/2564 - กองการพัสดุ
50 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้าง (สขร.1) 0.00 16/04/2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
51 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 0.00 01/10/2563 - สำนักงานตรวจสอบภายใน
52 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2563 ถึงเดือน มิ.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 105,525.94 08/07/2563 63077096753 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
53 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปี งบประมาณ 2563 0.00 19/05/2563 สทล.10.1/พ.1/1581 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
54 ประจำไตรมาส 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2563) 57,185.41 01/01/2563 - แขวงทางหลวงลำพูน
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562 365,597.20 31/12/2562 - สำนักงานตรวจสอบภายใน
56 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 989,638,519.50 19/02/2563 - กองการพัสดุ
57 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกรายไตรมาสที่ 1 15,800.00 20/01/2563 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
58 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 2,107,963.87 04/12/2562 คค 06012/พ.1/1158 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
59 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค. 62 ถึง ก.ย.62) 20,055.00 15/10/2562 ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2562 ถึง กันยายน 2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
60 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2562 ถึงเดือน ก.ย. 2562 122,500.00 09/10/2562 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. ถึง ก.ย. 62 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
แสดง 46 ถึง 60 จาก 64 รายการ