กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 0.00 16/11/2566 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 0.00 01/10/2566 - แขวงทางหลวงสระบุรี
3 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๖ 0.00 16/10/2566 - แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 0.00 12/10/2566 - แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 0.00 05/10/2566 - แขวงทางหลวงกระบี่
6 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2566 0.00 05/10/2566 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบประจำปีงบประมาณ 2566 0.00 05/10/2566 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 0.00 01/10/2565 สทล.7 ขท.อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)/พ.5.1/- แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
9 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 0.00 03/10/2566 - ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
10 รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี สำนักงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 0.00 03/10/2566 สำนักงานตรวจสอบภายใน
11 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๖ 0.00 02/10/2566 - แขวงทางหลวงสุรินทร์
12 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้า่งหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 0.00 01/10/2564 - แขวงทางหลวงสระบุรี
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 0.00 01/10/2564 สทล.7 ขท.อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)/พ.5.1/- แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
14 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 0.00 01/10/2564 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
15 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๕ 0.00 02/05/2566 - แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 1 ถึง 15 จาก 63 รายการ