กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567 0.00 05/03/2567 สทล.12.1/924 สำนักงานทางหลวงที่ 12
2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 0.00 26/12/2566 - แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566 0.00 04/12/2566 - ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 0.00 16/11/2566 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 0.00 01/10/2566 - แขวงทางหลวงสระบุรี
6 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๖ 0.00 16/10/2566 - แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 0.00 12/10/2566 - แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
8 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 0.00 05/10/2566 - แขวงทางหลวงกระบี่
9 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2566 0.00 05/10/2566 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบประจำปีงบประมาณ 2566 0.00 05/10/2566 - แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 0.00 01/10/2565 สทล.7 ขท.อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)/พ.5.1/- แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
12 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 0.00 03/10/2566 - ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
13 รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี สำนักงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 0.00 03/10/2566 สำนักงานตรวจสอบภายใน
14 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๖ 0.00 02/10/2566 - แขวงทางหลวงสุรินทร์
15 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้า่งหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 0.00 01/10/2564 - แขวงทางหลวงสระบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 66 รายการ