กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส))
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2567 ถึงเดือน มี.ค. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 77,270.00 01/04/2567 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน ม.ค.-มี.ค.2567) 25,946.50 07/05/2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค.-ธ.ค.2566) 31,751.00 07/05/2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
4 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2567 ถึงมีนาคม 2567 (ไตรมาสที่ 2) 21,853.00 30/04/2567 - แขวงทางหลวงอยุธยา
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำไตรมาส 1 (เดือน มกราคม 2567 - มีนาคม 2567) 47,719.00 01/04/2567 - แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
6 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2567 ถึงเดือน มี.ค. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 65,193.89 30/04/2567 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและ สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (งานเงินทุนหมุนเวียน) ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567) 38,269.45 01/01/2567 - แขวงทางหลวงชัยภูมิ
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและ สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567) 29,001.00 01/01/2567 - แขวงทางหลวงชัยภูมิ
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2567 ถึง เดือน มีนาคม 2567) 25,435.00 29/04/2567 พ1/67/107 แขวงทางหลวงแพร่
10 จัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ที่2 เดือน มกราคม 2567 ถึง เดือน มีนาคม 2567 16,890.00 03/04/2567 - สำนักงานทางหลวงที่ 8
11 จัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 2567 ถึงเดือน มีนาคม 2567 16,890.00 03/04/2567 - สำนักงานทางหลวงที่ 8
12 จัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ที่ 1 เดือน ตุลาคม 2566 ถึง เดือน ธันวาคม 2566 29,840.00 10/01/2567 - สำนักงานทางหลวงที่ 8
13 การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 ระหว่าง เดือนมกราคม 2567 ถึง เดือนมีนาคม 2567 92,958.00 25/04/2567 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
14 การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 ระหว่าง เดือนมกราคม 2567 ถึง เดือนมีนาคม 2567 16,174.00 24/04/2567 - ศูนย์สร้างทางลำปาง
15 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 36,050.00 23/04/2567 พ1/67/103 แขวงทางหลวงแพร่
แสดง 1 ถึง 15 จาก 4,507 รายการ