กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส))
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2566) 72,365.43 06/11/2566 ไตรมาส 4/66 สำนักงานทางหลวงที่ 16
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566) 7,931.00 03/04/2566 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2.66 กองการเจ้าหน้าที่
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ถึง เดือน กันยายน 2566) 222,981.99 29/09/2566 66097001196 แขวงทางหลวงปัตตานี
4 ประกาศผลรายไตรมาส 4 ระหว่างเดือน ต.ค.2566 - ธ.ค.2566 51,579.78 30/10/2566 ประกาศผลรายไตรมาส 4 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2566) 346,715.31 26/10/2566 66107008184 สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม ถึง กันยายน) 41,338.10 01/07/2566 แขวงทางหลวงพิจิตร
7 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 46,165.53 25/10/2566 - แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
8 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 54,949.24 25/10/2566 - แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตำลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ( เดือน กรกฏาคม 2566 ถึง เดือน กันยายน 2566 110,790.00 03/10/2566 66107007228 แขวงทางหลวงจันทบุรี
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2566) 59,428.69 19/10/2566 - แขวงทางหลวงชัยภูมิ
11 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (งานเงินทุนหมุนเวียน) ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2566) 50,131.55 19/10/2566 - แขวงทางหลวงชัยภูมิ
12 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 4 9,790.50 16/10/2566 - สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง
13 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 21,282.50 12/07/2566 - สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง
14 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 4,830.00 04/04/2566 - สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง
15 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่4 (เดือนกรกฎาคม 2566 ถึง เดือนกันยายน 2566) 203,653.65 18/10/2566 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 4,223 รายการ