กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (แก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในสัญญา)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
121 จ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0201 ตอน นครหลวง - อ่างทอง ตอน 1 ระหว่าง กม.30+000 - กม.30+870 23,500,000.00 19/06/2566 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม อท.24/2566 แขวงทางหลวงอ่างทอง
122 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0202 ตอน อ่างทอง - ไชโย ตอน 1 ระหว่าง กม.50+500 -กม.52+060 (ขาออก กทม.) 23,000,000.00 19/06/2566 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม อท.23/2566 แขวงทางหลวงอ่างทอง
123 จ้างก่อสร้างกิจกรรมการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาคู - ป่าโมก ตอน 2 ระหว่าง กม.26+700 - กม.32+747 52,080,000.00 19/06/2566 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม อท.22/2566 แขวงทางหลวงอ่างทอง
124 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน นครหลวง - อ่างทอง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓๓+๐๐๐ - กม.๓๖+๐๐๐ (ขาออก กทม.) 38,000,000.00 19/06/2566 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม อท.2/2566 แขวงทางหลวงอ่างทอง
125 จ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 309 ตอนควบคุม 0202 ตอน แยกที่ดิน - ไชโย ระหว่าง กม.59+400 - กม.60+580 40,000,000.00 19/06/2566 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม อท.1/2566 แขวงทางหลวงอ่างทอง
126 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0201 ตอน นครหลวง - อ่างทอง ตอน 6 ระหว่าง กม.27+300 - กม.31+250 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 39 ต้น) 22,400,000.00 19/06/2566 ขยายเวลาสัญญา อท.36/2566 (ครั้งที่ 1) แขวงทางหลวงอ่างทอง
127 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0201 ตอน นครหลวง-อ่างทอง ตอน 3 ระหว่าง กม. 31+350-กม.33+150 และ กม.36+080-กม.36+280 ผลผลิต 1 แห่ง 12,980,000.00 19/06/2566 ขยายเวลาสัญญา อท.35/2566 (ครั้งที่ 1) แขวงทางหลวงอ่างทอง
128 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0201 ตอน นครหลวง - อ่างทอง ตอน 5 ระหว่าง กม.33+150 - กม.36+080 (บริเวณต่างระดับบางปะหัน) และ ระหว่าง กม.45+936 - กม.49+036 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 32 ต้น) 19,600,000.00 19/06/2566 ขยายเวลาสัญญา อท.34/2566 (ครั้งที่ 1) แขวงทางหลวงอ่างทอง
129 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0201 ตอน นครหลวง - อ่างทอง ตอน 4 ระหว่าง กม.40+280 - กม.41+980 และ กม.42+836 - กม.44+836 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 39 ต้น) 22,400,000.00 19/06/2566 ขยายเวลาสัญญา อท.33/2566 (ครั้งที่ 1) แขวงทางหลวงอ่างทอง
130 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0201 ตอน นครหลวง - อ่างทอง ตอน 2 ระหว่าง กม.36+380 - กม.40+180 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 39 ต้น) 22,400,000.00 19/06/2566 ขยายเวลาสัญญา อท.32/2566 (ครั้งที่ 1) แขวงทางหลวงอ่างทอง
131 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0202 ตอน อ่างทอง - ไชโย ตอน 5 ระหว่าง กม.59+750 - กม.63+550 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 39 ต้น) 22,400,000.00 19/06/2566 ขยายเวลาสัญญา อท.31/2566 (ครั้งที่ 1) แขวงทางหลวงอ่างทอง
132 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0202 ตอน อ่างทอง - ไชโย ตอน 3 ระหว่าง กม.55+850 -กม.59+650 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 39 ต้น) 22,500,000.00 19/06/2566 ขยายเวลาสัญญา อท.30/2566 (ครั้งที่ 1) แขวงทางหลวงอ่างทอง
133 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0202 ตอน อ่างทอง - ไชโย ตอน 2 ระหว่าง กม.49+145 - กม.55+750 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 39 ต้น) 22,500,000.00 19/06/2566 ขยายเวลาสัญญา อท.29/2566 (ครั้งที่ 1) แขวงทางหลวงอ่างทอง
134 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงและแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0201 ตอน นครหลวง-อ่างทอง ตอน 7 ระหว่าง กม.44+936-กม.45+836 ผลผลิต 1 แห่ง(ปริมาณงาน 10 ต้น) 6,110,000.00 19/06/2566 ขยายเวลาสัญญา อท.28/2566 (ครั้งที่ 1) แขวงทางหลวงอ่างทอง
135 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0201 ตอน นครหลวง - อ่างทอง ตอน 3 ระหว่าง กม.47+750 - กม.49+087 (ขาออก กทม.) 19,500,000.00 19/06/2566 ขยายเวลาสัญญา อท.21/2566 (ครั้งที่ 2) แขวงทางหลวงอ่างทอง
แสดง 121 ถึง 135 จาก 925 รายการ