กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (แก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในสัญญา)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
106 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 6000 ลิตร 191,700.00 20/06/2566 329/35/66/202 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
107 งานจ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ (จำนวน 5 จังหวัด) ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน กิโลศูนย์ - หนองบัว ที่ กม.151+263 ปริมาณงาน 1 แห่ง 70,000,000.00 21/07/2565 สฎ.37/2564 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
108 งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3027 ตอน ท่าวุ้ง - มหานาม ระหว่าง กม.9+600 - กม.12+180 ปริมาณงาน 1 แห่ง 60,000,000.00 23/05/2566 สห.14/2566 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
109 จ้างงานปรับปรุงอาคารและระบบควบคุมน้ำหนักของสถานีตรวจสอบน้ำหนักบ้านโป่ง (ขาเข้า) จ.ราชบุรี 6,639,400.00 28/06/2566 สคน.e-106/2566 ลว.10 ม.ค.66 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
110 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2566 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง รหัสงาน 32000 งานปรับปรุง จุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองโค้ง - กิ่วคอหมา ระหว่าง กม.3+650 – กม.4+100 15,000,000.00 29/06/2566 ชม.3/16/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
111 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 งานก่อสร้างทางหลวง ผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1178 ตอน แม่ข้อน – นาหวายระหว่างกม.2+250 – กม.3+700 35,000,000.00 14/06/2566 ชม.3/14/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
112 รหัสงาน 11100 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3188 ตอน ท่าเยี่ยม - ขอนหอม ระหว่าง กม.2+135 - กม.2+735 30,000,000.00 09/06/2566 สบ.14/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 11
113 รหัสงาน 33100 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 3041 ตอนควบคุม 0102 ตอน หนองแซง - สระบุรี ระหว่าง กม.21+071 - กม.21+571 20,000,000.00 25/05/2566 สบ.23/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 11
114 งานจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน ช่องชาลี - ท่าโรงช้าง ที่ กม.117+230 15,000,000.00 20/07/2565 สฎ.20/2565 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
115 งานจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน) จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง 1,200,000.00 20/07/2565 สฎ.2/2565 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
116 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลย์ ทางหลวงหมายเลข 3501 ตอน อ่างทอง-บางหลวงโดด ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ระหว่าง กม. 10+137-กม.12+237 (จุดกลับรถใต้สะพาน) 25,000,000.00 22/06/2566 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่1) อท.39/2566 แขวงทางหลวงอ่างทอง
117 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 33400 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนควบคุม 0102 ตอนน้ำพุ - เหมืองผาปกค้างคาว ระหว่าง กม.41+930-กม.42+812 ปริมาณงาน 1 แห่ง 9,400,000.00 02/06/2566 รบ.17/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
118 จ้างก่อสร้างกิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน แม่ทะลาย-หัวโท ระหว่าง กม.66+940-กม.68+330 22,000,000.00 21/06/2566 ชม.3/25/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
119 งานจ้างก่อสร้าง งานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 4370 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าปากบางสะกอม ระหว่าง กม.0+000-กม.0+470 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 15 รายการ 3,000,000.00 19/06/2566 สข.2/28/2566 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
120 จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาคู - ป่าโมก ตอน 3 ระหว่าง กม.36+708 - กม.39+732 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,970 เมตร) 37,000,000.00 19/06/2566 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม อท.3/2566 แขวงทางหลวงอ่างทอง
แสดง 106 ถึง 120 จาก 925 รายการ