กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
มุ่งพัฒนาและดูแลบริหารจัดการโครงข่ายทางหลวงที่สะดวก เชื่อมโยง เข้าถึง ปลอดภัย ตามมาตรฐานลำดับชั้นทางหลวง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคนทุกกลุ่ม
จัดซื้อจัดจ้าง (แก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในสัญญา)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
91 ซื้อโคลด์มิกซ์ จุ 20 กก. จำนวน 700 ถุง 87,500.00 12/10/2566 415/60/67/05 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
92 ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องทดสอบแรงดึง ขนาด 200 ตัน จำนวน 1 ชุด 14,170,000.00 26/10/2566 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)ตามสัญญาเลขที่ ผอพ/e กองการพัสดุ
93 การจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ปี ๒๕๖๖ งานปรับปรุงถนนทางเข้าท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่เพื่อรองรับการเดินทางท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข ๑๑๔๑ ตอน ดอนจั่น - เชียงใหม่ ระหว่าง กม.๐+๒๗๖ - กม.๐+๙๔๓ ปริมาณงาน ๒.๔๑๗ กม. 35,000,000.00 09/10/2566 ชม.2/ 33 /2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
94 ซื้อวัสดุเครื่องจักรบำรุงทาง (อะไหล่เครื่องตัดหญ้า) จำนวน ๓ รายการ 6,245.00 22/11/2566 615/30/4/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
95 วัสดุไฟฟ้า-วิทยุ 15,364.00 21/11/2566 520456712 สำนักงานทางหลวงที่ 1
96 ซื้อวัสดไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 25 รายการ 128,720.00 14/11/2566 527/45/67/23 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
97 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ (รายละเอียดแนบ) 20,988.00 16/11/2566 535/45/67/58 แขวงทางหลวงพะเยา
98 งานจ้างเหมาก่อสร้างพื้นทางผสมซีเมนต์และผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวนรวม 11 รายการ ในทางหลวงหมายเลข 408 ตอน เฉลิมพระเกียรติ - ปากระวะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23,042,587.00 01/11/2566 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
99 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน 3,750.00 14/11/2566 324/-/67/25 แขวงทางหลวงภูเก็ต
100 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน 0.00 06/11/2566 324/60/67/13 แขวงทางหลวงภูเก็ต
101 จ้างก่อสร้างงานจ้างก่อสร้าง งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข ๔๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน นาทวี-ลำไพล ระหว่าง กม.๒๖+๖๐๐-กม.๒๘+๕๓๐ (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๔๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก 40,000,000.00 25/10/2566 สข.2/30/2566 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
102 น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 66,606.00 31/10/2566 555/35/67/4 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
103 น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 66,606.00 31/10/2566 555/35/67/4 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
104 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 309 ตอนไชโย–ทางแยกวัดสว่างอารมณ์ ระหว่าง กม.83+300-กม.84+300 ตำบลโรงช้าง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง 25,000,000.00 26/10/2566 สห.40/2564 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
105 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหาย จากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 1322 ตอนควบคุม 0100 20,000,000.00 25/10/2566 ชม.3/27/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
แสดง 91 ถึง 105 จาก 992 รายการ