กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (แก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในสัญญา)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
91 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ตอน เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ ระหว่าง กม.๓๘+๐๐๐ - กม.๔๐+๕๗๕ (ขวาทาง) 25,000,000.00 17/03/2566 ชม.1/สร/10/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
92 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ โครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๘๐๐๖ ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๑๐๓ ตอน พระบาทตะเมาะ - ฮอด ที่ กม.๒๔+๘๘๐ 6,000,000.00 08/03/2566 ชม.1/สร/7/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
93 จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงบางปะหัน แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.พระนครศรีอยุธยา 1 หลัง ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0201 ตอน นครหลวง-อ่างทอง ที่ กม.34+500 (ด้านซ้ายทาง) 1,900,000.00 07/07/2566 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) อท.8/2566 แขวงทางหลวงอ่างทอง
94 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี2566 รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.1013 ตอนสันป่าตอง-บ้านกาด ระหว่าง กม.3+000-กม.8+000 (เป็นช่วง ๆ) และ ทล.108 ตอน เชียงใหม่-ปากทางท่าลี่ ระหว่าง กม.45+505-กม.49+258 (เป็นช่วงๆ) 5,000,000.00 27/03/2566 ชม.1/สป/2/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
95 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี2566งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน31500งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1009 ตอน จอมทอง - ดอยอินทนนท์ ตอน 2 ระหว่าง กม.29+000 - กม.38+658 (เป็นช่วงๆ) 9,102,000.00 10/03/2566 ชม.1/สป/3/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
96 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวงประจำปี 2566 รหัสงาน33300กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน สะพานแม่กลาง - บ้านบ่อแก้ว ระหว่าง กม.98+700 - กม.103+002 (เป็นช่วง ๆ) 6,197,000.00 10/03/2566 ชม.1/สป/6/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
97 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2566 ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน ปากทางท่าลี่ - สะพานแม่กลาง ที่ กม.50+950 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,000,000.00 26/05/2566 ชม.1/สร/17/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
98 จัดทำป้ายเข้าหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว ทล.108 ตอนเชียงใหม่-ปากทางท่าลี่ ระหว่างกม.13+550 - กม.17+100 (เป็นช่วง ๆ)ต.หางดง,น้ำแพร่,บ้านแหวนอ.หางดงจ.ชม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,606,000.00 26/04/2566 ชม.1/จว/18/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
99 ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูป ขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้ว x 5.00 ม. จำนวน 1,400 ท่อน ในทางหลวงหมายเลข 108 ตอน สะพานแม่กลาง - บ้านบ่อแก้ว ตอน 1 ที่ กม.89+800 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 133,000.00 04/07/2566 718/สพ/60/66/220 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
100 จ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3267 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างทอง - เจ้าปลุก ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+245 และ กม.1+990 - กม.2+310 35,000,000.00 04/07/2566 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) อท.25/2566 แขวงทางหลวงอ่างทอง
101 จ้างก่อสร้างกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 309 ตอนควบคุม 0202 ตอน แยกที่ดิน - ไชโย ระหว่าง กม.55+246 - กม.56+075 (รวมจุดกลับรถใต้สะพาน) 18,000,000.00 04/07/2566 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) อท.26/2566 แขวงทางหลวงอ่างทอง
102 งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง ช่วงดำเนินการที่ 3 จำนวนรวม 39 รายการ ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4163 ตอน เขาปู่ - ป่าพะยอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26,112,676.00 14/06/2566 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
103 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 งานปรับปรุงฝาตะแกรงเหล็กบนผิวจราจร ยกระดับมาตรฐานการเดินทาง ทางหลวงหมายเลข 1141 ตอน ดอนจั่น - เชียงใหม่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.7+565 (เป็นแห่ง ๆ) 5,000,000.00 24/04/2566 ชม.2/ 30 /2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
104 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 งานปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1004 ตอน ห้วยแก้ว - พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ระหว่าง กม.3+250 - กม.4+150 ระยะทาง 0.900 กิโลเมตร ปริมาณงาน 1 แห่ง 4,987,000.00 31/03/2566 ชม.2/ 29 /2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
105 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1600 ลิตร 57,344.00 26/06/2566 329/35/66/204 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
แสดง 91 ถึง 105 จาก 925 รายการ