กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (แก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในสัญญา)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
901 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 48,775.00 22/03/2562 321/60/62/196 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
902 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนเข็กน้อย - แยกอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง ระหว่าง กม.341+940 - กม.342+020 15,057,000.00 25/03/2562 พช.1/3/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
903 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งานในส่วนสารสนเทศเครื่องจักรกล 69,570.00 08/03/2562 290/งท/08/62 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
904 งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน น้ำดุก - ห้วยซำมะคาว ระหว่าง กม.๓๗๕+๙๕๘ - กม.๓๗๕+๙๘๕ RT. 5,000,000.00 19/03/2562 พช.1/29/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
905 งานจ้างเหมาทำการบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอนบุ่งน้ำเต้า - สักหลง ระหว่าง กม.๒๖๐+๕๒๕ - กม.๒๖๒+๑๐๐ 30,000,000.00 18/03/2562 พช.1/5/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
906 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งานในส่วนบริหารเครื่องจักรกล 97,605.00 16/03/2562 266/งท/08/62 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
907 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนา ทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอนบุ่งน้ำเต้า - สักหลง ระหว่าง กม.๒๕๘+๖๓๗ - กม.๒๖๐+๕๒๕ 35,000,000.00 15/03/2562 พช.1/4/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
908 งานจ้างเหมาทำการโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอนสักหลง - ด่านดู่ ที่ กม.๒๗๓+๗๗๕ 30,000,000.00 15/03/2562 พช.1/7/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
909 จ้างเหมาทำการงานขุดซ่อมผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3020 ตอนควบคุม 0100 ตอนพระพุทธบาท - หนองโดน ระหว่าง กม.6+665 - กม.7+165 948,900.00 11/03/2562 สบ.45/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
910 จ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง -ทางหลวงหมายเลข 3041 ตอนควบคุม 0102 ตอนหนองแซง-สระบุรี ระหว่าง กม.15+000–กม.24+230 เป็นช่วงๆ -ทางหลวงหมายเลข 3314 ตอนควบคุม 0101 ตอนท่าช้าง – ป๊อกแป๊ก ระหว่าง กม.2+000 – กม.2+570 เป็นช่วงๆ ผลผลิต 3 แห่ง 776,700.00 20/11/2561 สัญญาเลขที่ สบ.35/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
911 จ้างเหมาทำการงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0403 ตอนปากข้าวสาร-แยกสวน- พฤกษศาสตร์พุแค ตอน 4 ระหว่าง กม.103+550 - กม.104+200 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 9,600,000.00 25/12/2561 สัญญาเลขที่ สบ.13/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
912 จ้างเหมาทำการแผนงานบูรณาการ การพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3222 ตอนควบคุม 0100 ตอนแก่งคอย - เขาเพิ่ม ระหว่าง กม.10+750 - กม.12+890 ปริมาณงาน 1 แห่ง 46,499,100.86 21/12/2561 สัญญาเลขที่ สบ.7/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
913 จ้างเหมาทำการโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0403 ตอนปากข้าวสาร - แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค ระหว่าง กม.116+014-กม.116+554 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16,250,000.00 11/12/2561 แขวงทางหลวงสระบุรี
914 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 12,600.00 05/03/2562 313/85/100/62 แขวงทางหลวงปัตตานี
915 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 9,585.00 20/02/2562 321/60/62/162 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
แสดง 901 ถึง 915 จาก 925 รายการ